Rapport från Boverkets seminarium Överkomliga bostäder

Omvärld101

Frågor utan svar

Färgfabriken 17/5 2017

 

Boverkets seminarium Överkomliga bostäder: Marknad, finansiering och social bostadspolitik lockade en bred sammansättning deltagare såsom kommunrepresentanter, arkitekter, exploatörer, representanter från SKL och Boverket. Ilga och Linnea från ETTELVAS stadsbyggnadsteam var där.

Huvudfrågan var: hur kan vi bygga överkomliga bostäder? Svaren landade tyvärr oftast i att ett ekonomiskt byggande och en effektiv process inte kommer bostadsköpare till gagn då priserna sätts av marknaden och vinsten istället hamnar hos exploatören. Så länge efterfrågan är större än tillgången kommer bostadspriserna att vara höga, oberoende produktionskostnad.

Omvärldsanalytiker från Veidekke och KTH med perspektiv från andra länder i Europa satte Sveriges bostadsmarknad i ett sammanhang. Med exempel från Norge och Tyskland, där möjligheten för unga att skaffa sin första bostad sker enklare på grund av statliga styrmedel, visade de alternativ till den svenska bostadsmarknaden.

Arkitekter från Arkitema och kalkylerare från ÅF redogjorde för en pågående utredning där de utmanat BRR-kraven. Studien går ut på att med ett exempelkvarter jämföra ett byggande strikt utifrån BBR-krav jämfört med samma kvarter som inte håller BBR-krav, för att undersöka vad som är de stora kostnaderna i en utbyggnad och var i sådant fall besparingar kan göras. De konstaterar att underjordiska garage och därmed kommunens p-norm utgör den del som är mest kostnadsdrivande i ett bostadsprojekt. De ställer frågan om det inte vore bättre att istället för underjordiska parkeringar bygga p-hus som på sikt kan omvandlas till någonting annat om/när behovet av garageplatser förändras. De föreslog exempelvis att istället för att göra samtliga bostäder tillgänglighetsanpassade göra bostäderna besökstillgänglighetsanpassade. Resultatet kommer att presenteras i slutet av maj tillsammans med Sveriges Byggindustrier.

Andreas Martin Löf presenterade sitt projekt smarta hus, ett snabbt uppfört modulbyggande som uppskattats av de boende. Projektet har uppförts i Knivsta och i Västberga.

Både för- och eftermiddagens pass summerades med intressanta workshops och diskussioner enligt temat. Eftermiddagens workshop utgick från frågan om modulbyggandet kan utvecklas utan att göra avkall på kvalitet. Dagen och temat ramades in av arrangören Boverket som för tillfället arbetar med utredningar för ökad kvalitet i modulbyggande, hållbarhetskrav och eventuella förändringar i BBR. Seminariet anordnades av nätverket för mindre bostäder som har återkommande träffar på temat.

/Linnea och Ilga ETTELVA Stadsbyggnad