Granskning av detaljplanen för Sågtorp 2 i Täby kommun

På ritbordet98Projekt / Vår verksamhet232Tjänster7

ETTELVA jobbar med flera uppdrag i olika skeden i centrala Täby. Bland annat så ritas det flerbostadshus inom Täby park och i kvarteret Strömmingen Norra. Parallellt pågår också detaljplanearbete för fastigheten Sågtorp 2 m.fl. som är en tomt inom den centrala stadskärnan. Det är ETTELVAs stadsbyggnadsteam som jobbar med ny detaljplan på uppdrag av Täby kommun. Arbetet har inneburit framtagande av planhandlingar inför granskning. Den 17 maj tog Stadsbyggnadsnämnden i Täby beslut om granskning för planen.

*Illustration Arkitema

Planarbetet för utvecklingen inom Sågtorp 2 har pågått under en längre period hos kommunen och efter samrådet som hölls för ett år sedan är nu detaljplanen utsänd för granskning. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för en tät och levande stadsdel med bostäder, lokaler och förskola, där ett högt bostadshus föreslås utgöra ett väl synligt landmärke som markerar entrén till centrala Täby. Bland bostäderna blandas vanliga lägenheter med studentbostäder och bostäder i form av co-living.

Den föreslagna kvartersbebyggelsen skapar stadsmässiga gaturum med lokaler och entréer som bidrar till att befolka gatorna. Förslaget möjliggör förbättrade kopplingar och rörelsestråk i området samt syftar till att skapa en detaljerad och omsorgsfull gestaltning av såväl byggnaderna som de yttre miljöerna.

Granskningen pågår från den 25 maj till den 26 juni. Under perioden för granskning hölls den 7 juni ett informationsmöte för allmänheten. Mötet är ett tillfälle för kommunikation mellan kommunens tjänstemän, politiker och allmänhet om vad som planeras inom kommunen där frågor, erfarenheter och synpunkter lyftes. Aktörer i projektet är HSB, Amasten (SBB) och Techfarm.