Norra Myrstugan, antagen detaljplan!

På ritbordet48Projekt / Vår verksamhet143

Nu har detaljplanen för Norra Myrstugan antagits. Detaljplanen avser ett område med 120 nya bostäder i Kallfors utanför Järna. ETTELVA har ansvarat för samtliga planhandlingar och tillsammans med Södertälje kommun projektlett arbetet med framtagandet av den nya detaljplanen för området mellan Tvetavägen och Kallforsån.

 

Detaljplanen medger även en ny kommunal genomfartsväg som förbinder Tvetavägen, Norra Myrstugan och framtida exploatering på Kallfors ängar med resten av Kallfors. Längs Tvetavägen reserveras mark för en framtida utbyggnad av GC-vägnätet mellan Järna och Södertälje centrum.

Planen överensstämmer med de ambitioner och mål som ställs i såväl Södertäljes översiktsplan som den fördjupade översiktsplanen för Järna: bebyggelsen är blandad – den består av flerbostadshus, rad-, par- och tvåbostadshus i två och fyra våningar – och bidrar, tillsammans med andra planer som ETTELVA tagit fram, till att Kallfors och tidigare avskilda enklaver i närheten av tätorten Järna kan länkas ihop.

Samråd hölls hösten 2018 och projektet har sedan dess utvecklats och förändrats på flera sätt. Några knäckfrågor vi har hanterat rör buller från Tvetavägen och anpassning till den nya korsning som ska byggas, hantering av dagvatten, upphävande av strandskydd för ny allmän väg (i delvis redan ianspråktagen mark) samt att anpassa området till kulturmiljön på Kallfors gård med bebyggelse från 1700-talet. Området har sin förebild i den klassiska trädgårdsstaden med bebyggelse i mindre skala och intima gaturum.

ETTELVA ser fram emot att tillsammans Södertälje kommun fortsätta bevaka och följa upp de viktiga frågor och ambitioner som ställts i planen inför nästa skede.

Bild: Reierstam/Sweco