Nytt detaljplaneuppdrag åt Täby kommun

På ritbordet81Projekt / Vår verksamhet198

Inom ramavtalet med Täby kommun har vi ett nytt uppdrag att ta fram en detaljplan för en ny kontors- och industribyggnad i Arninge.

Det är Täbyföretaget Inrego som expanderar och planerar att flytta sin kontors- och industriverksamhet till den nya fastigheten. I uppdraget ingår också att utreda ny placering för de parkeringsplatser och den gång- och cykelväg som finns inom området idag, samt att utreda hur entrén till Skavlötens naturreservat kan förbättras med ny planläggning.

Marken är sedan tidigare planlagd för natur och järnvägsändamål. Befintligt järnvägsreservat är inte längre aktuellt och marken intill Flirs fastighet har därför bedömts lämplig för utveckling av nya verksamheter. I kommunens översiktsplan är marken beskriven som större ett park- och naturområde. I utställningsförslaget till ny översiktsplan beskrivs istället marken som lämplig för utveckling av bebyggelse och anläggningar i form av verksamhetsområden, företags- och industriområden.

Planarbetet kommer att pågå under 2021 och 2022 med mål att anta ny detaljplan under 2023. Uppdraget leds av stadsbyggnadsteamet på ETTELVA. Vi på ETTELVA är redan igång med arbetet och ser fram emot att lära känna Inrego som är ett mycket intressant företag med fokus på återbruk.