Samråd för detaljplan i västra Liseberg

På ritbordet97Projekt / Vår verksamhet230

Mellan den 29 augusti och 10 oktober är det samråd för den detaljplan i Liseberg i södra Stockholm som vi hjälper Stockholms stadsbyggnadskontor att ta fram.

Förslaget innehåller cirka 125 bostäder i flerbostadshus, lokaler för centrumändamål och en ny kvartersgata vid norra Lisebergsvägen. Bostäderna fördelas i fem smala så kallade Stockholmshus med en utformning som är inspirerad av 50-talets arkitektur.

Området med högst naturvärden norr om planområdet bevaras. Mot öster sparas ett 15–20 meter brett stråk med naturmark. Om planen genomförs skapar den bostäder nära den planerade tunnelbanan och stärker kopplingen mellan Liseberg, Älvsjö och Östberga.

Förslaget innebär att två särskilt skyddsvärda träd kan behöva tas ned och att ett cykelstråk inom planområdet behöver ledas om.

Samråd är en del av arbetet med att ta fram en ny detaljplan. Under ett samråd får närboende, allmänhet och remissinstanser som länsstyrelsen möjlighet att tycka till om planförslaget.

Här kan du läsa mer om förslaget för de nya bostäderna i Liseberg och hur du kan komma med synpunkter på stadens hemsida.

Bilden längst upp på sidan är en bild på modellen som tagits fram över planområdet och är tagen i Lisebergs Folkets hus där samrådsmöte hölls den 21 september.