Stadsbyggnad fortsätter att utveckla Järna

På ritbordet40Projekt / Vår verksamhet129

ETTELVAs stadsbyggnadsteam arbetar nu med den andra detaljplanen i Kallfors i Järna, Södertälje kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och service i form av livsmedelsbutik på del av fastigheten Kallfors 1:4. Detaljplanen planeras sändas ut på samråd under hösten 2018 då kommunen efterfrågar synpunkter på förslaget. Detaljplanen är den andra av fyra planer som ETTELVA kommer att arbeta med i Kallfors, Järna genom ramavtal med Södertälje kommun. Markägaren i de fyra detaljplanerna är densamma. I detaljplanen för Norra Myrstugan har även ETTELVAs bostadsteam medverkat för att i tidigt skede ta fram ett gestaltningsprogram och en gestaltningsidé för området. Gestaltningsidén bygger på trädgårdsstadens ideal där radhus och flerbostadshus blandas i ett område med mycket grönska med smala gaturum. I planens södra del lämnas det plats för en livsmedelsbutik. Då det blev känt att BoKlok ska bygga bostäderna lämnade bostadsteamet över sitt arbete till BoKlok som tagit vid.