Stadsbyggnad inleder samarbete med Västerås stad

På ritbordet40Projekt / Vår verksamhet129

ETTELVAs stadsbyggnadsteam påbörjar arbete med två nya detaljplaner på uppdrag av Västerås stad. Båda planerna omfattar bostadsbebyggelse på mark som tidigare varit ianspråktagen för antingen parkeringsplatser, park eller kraftledningsgata.

I båda planerna handlar det om ca 100 bostäder i flerbostadshus men förutsättningarna på platserna ger lite olika utgångspunkter. I det ena fallet pekas området ut som en mycket värdefull bebyggelsemiljö. Planarbetet kommer därför att utföras i samarbete med ETTELVAs specialist inom kulturarv och Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Den andra detaljplanen har föregåtts av ett program med inriktning på att öka områdets attraktivitet och stadsliv genom fler bostäder med både hyres- och bostadsrätter. Särskilt hänsyn ska tas till planområdets unika vegetation.