Platsbesök på Vendelsömalmsskolan

På ritbordet97Projekt / Vår verksamhet230

På uppdrag av Kanonaden Entreprenad har vårt landskapsteam arbetat med att ta fram system- och bygghandling för en skolgård med tillhörande kringytor. Nu är bygget igång och vår landskapsarkitekt Karin Schedin har varit på plats!

Vad var vårt uppdrag i arbetet med Vendelsömalmsskolan?

– En av Vendelsömalmsskolans befintliga byggnader ska rivas och ersättas med en ny skolbyggnad i ett nytt läge som innebär förändrade kringytor för skolgård, dagvattenlösningar och övrigt nyttjande av fastigheten för exempelvis parkering, infarter samt loss- och lastning. Det har varit viktigt att få nya flöden för gående och trafik på tomten att fungera väl mellan både nya och befintliga delar samt att gården integreras och samspelar med den redan upprättade skolverksamheten på platsen. Den nya skolbyggnaden ska innehålla verksamheter för anpassad grundskola och praktisk-estetiska ämnen där den intilliggande skolgården är avsedd för eleverna i den anpassade grundskolan. Det har därför varit extra viktigt att i vårt uppdrag se över tillgängligheten på och kring hela tomten för att svara upp mot elever med särskilda behov samtidigt som möjlighet för skötsel och drift tillgodosetts, beskriver Karin.

Hur har processen sett ut för att hantera dessa frågor i projektet?

– Dialoger har varit en väldigt central del av processen. Vi har haft många samtal med verksamheten kring användningen av befintliga skolgårdar, med kommunens konstintendent avseende konstprojekt på gården, med logistik gällande avfallshämtning och godsmottagning samt med kommunens landskapsarkitekter och trafikplanerare för att säkerställa att den nya platsen tar hänsyn till alla dessa faktorer. Mötet och samspelet mellan den nya skolbyggnaden/-gården och de befintliga skolbyggnaderna, befintlig gata, befintlig gång- och cykelväg samt befintligt lastintag har varit väldigt viktiga, konstaterar Karin

Finns det något med uppdraget som sticker ut?

– Ja, det gör det! Ett delaktighetsbaserat konstprojekt har föreslagits för att förstärka skolgårdens upplevelsevärden både visuellt och taktilt för elever med olika funktionsvariationer och särskilda behov.  Konstprojektet ska utgöra en integrerad del av skolgården och utomhusmiljön, för att tillföra ett estetiskt värde och bidra till en inspirerande och upplevelsebaserad skolmiljö för elever i anpassad grundskola, berättar Karin.

Hur var det att komma ut på plats och se att bygget är igång?

– Det var jättekul att se att så mycket redan har hänt! Man får en bättre bild av hur det kommer att se ut och hur förhållanden mellan exempelvis befintliga höjder och byggnader, den nya byggnadens färdigt golv,  och projekterad mark kommer mötas. Så det ska bli jättekul att fortsätta följa arbetet för att längre fram se slutresultatet ta form, summerar Karin.