En ny bostadsgård tar form

På ritbordet92Projekt / Vår verksamhet222

På denna småskaliga bostadsgård har fokus lagts på detaljer för att skapa en mysig trädgårdskänsla och ge gården en mer intim och personlig utstrålning.

Med stora sammanhängande och prunkande planteringsytor får gårdens vistelseytor en trevlig och grön inramning som skapar en tydlig men mjuk avgränsning mellan privata och gemensamma uteplatser. På väl valda platser skapas små omsorgsfullt gestaltade blickfång. Utmed Solnavägen på tidigare orörd naturmark ska tre bostadskvarter byggas. Samtliga kvarter följer Solnavägen och med sina triangulära former skapas rum för bostadsgårdarna. På uppdrag av Nordr har ETTELVAS Landskapsarkitekter tagit fram en programhandling för bostadsgården. Uppgiften var utmanande då gården är liten och skuggig och placerad på ett garagebjälklag. För att möta uppgiften sattes tidigt fyra gestaltningsprinciper som ledord för gårdens utformning:

Mikrohabitat
Designinstallationer i blickfång som bidrar till habitat och är värdeskapande för fåglar och insekter. Exempelvis insektshotell, fågelholkar, fågelbad, stenrösen och död ved.

Färgsättning
Med utomhusmöbler och fågelholkar i färger som kontrasterar mot grönskan förstärks utvalda ytor och blir en del av gårdens identitet.

Belysning
Gårdens gångytor och entréer får en god allmänbelysning för att skapa trygghet och god orienterbarhet. Effektbelysning med väl vald placering riktar uppmärksamheten mot gårdens blickfång och den karaktärsskapande grönskan.

Växtmaterial
Skuggtåliga och storbladiga växter skapar en mjuk och livfull kontrast mot de hårdgjorda ytornas mer strikta former. Närmast gångytor och vistelseytor placeras växter med striktare växtsätt som inte inkräktar på gångytor eller uteplatser.

Gårdens dagvatten leds ytligt till planteringar och slutligen till brunnar. Den del av gården som inte ligger på bjälklag tillhandahåller fördröjningen av större mängder regnvatten. Ytan som ska fördröja skyfall har gestaltats med en artvariation av skuggväxter samt inslag av habitatstärkande åtgärder, så som stenrösen och död ved, vilka gynnar fåglar och insekter.

Boende i markplan får generösa privata uteplatser längs fasaderna som ramas in av häckplanteringar. På gården finns två gemensamma uteplatser för umgänge varav en med småbarnslek. På gården ryms 128 cykelplatser. Samtliga är våningsställ som är inklädda i träspaljé där klätterväxter förstärker rumsligheten och den gröna känslan på gården.