Gavlehov

Hållbarhet59Omvärld86På ritbordet75Projekt / Vår verksamhet186

Nu är det äntligen officiellt! Vi vann det parallella uppdraget för Gavlehov – en ny stadsdel med förskola, äldreboende och uppemot 450 bostäder i varierande upplåtelseformer och bostadstyper i Gävle.

 

“ETTELVA presenterade den starkaste strukturen att arbeta vidare med, argumentet för det är goda stadsbyggnadskvaliteter med hållbarhetsfokus och samtidigt en produktionsanpassad arkitektur. Förslaget visar en god stadsmässighet som bidrar till sin omgivning och till staden som helhet, både funktionellt och socialt. Förslaget med en stor samlande park bedöms vara den bästa lösningen för att skapa en gemensam mötesplats i området ur ett socialt hållbart perspektiv. Hållbarhetshjulet (omtankesindex) presenterades bra utifrån, ekonomisk, ekologiskt och social hållbarhet.”

I Gavlehov har vi skapat förutsättningar för en ny stadsdel för alla. Här finns bostäder för människor i livets alla skeden. Förslaget tar avstamp i platsens betydelse för organiserad och spontan idrott men kompletteras med en stadsdelspark som erbjuder såväl estetisk grönska, lugn och ro, som aktiviteter för alla åldrar under årets alla månader. Med en blandning av bostäder och aktivitet skapas en trygg och inbjudande stadsdel dit alla är välkomna. Genom blandningen av bostäder, förskola, äldreboende, idrott, spontanaktiviteter och dragare som plaskdamm/isbana skapas förutsättningar för Gavlehov Parkstad att vara ständigt levande hela dagar, från morgon till kväll under vardag och helg. Området erbjuder även aktiviteter under årets alla månader.

Bärande och blommande växtlighet skapar förutsättningar för pollinering och biologisk mångfald som kompletterar Natura 2000-områdets lövskog och sumpmarker och Sätraskogens värden knutna till tallskog och rekreation. Den väl integrerade växtligheten är en viktig aspekt för en lugn variation som ger boende och besökare möjlighet att följa årstidsväxlingar och njuta av naturen året om. Det gröna och socialt inkluderande skapar tillsammans med en framåtblickande struktur, en resiliens för framtiden.

Vårt vinnande förslag har tagits fram med utgångspunkt i platsens identitet och befintliga värden. Och med en tydlig integrering av uppdragsbeskrivningen i det parallella uppdraget avseende stadsbyggnadsidé som bidrar till sin omgivning och staden som helhet, inte minst upplevelsemässigt, rumsligt, funktionellt och socialt. Genom en integrerad hållbarhetsbedömning med vårt verktyg, Omtankesindex, tydliggjorde vi förslagets potential i förhållande till de tre hållbarhetsdimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Närmast kommer en detaljplan att tas fram utifrån vinnande förslag från ETTELVA Arkitekter som ska ta hänsyn till natur, varierad bebyggelse och många mötesplatser i syfte att stimulera social hållbarhet. Detaljplanen kommer att innehålla cirka 30 000 kvadratmeter och omfatta cirka 300–450 bostäder, en förskola och ett vårdboende samt eventuellt ett parkeringshus. Enligt markanvisningsavtalet som Gävle kommun tecknat med Veidekke Eiendom AB får bostäder upplåtas som hyresrätt, bostadsrätt, ägarlägenhet eller friköpt fastighet.

Veidekke.se – Pressmeddelande