Gröna toner utmed tvärbanan

Projekt / Vår verksamhet222

Centralt beläget i Årsta utmed tvärbanans sträckning utvecklar JM nya bostäder. Här har vi ritat fyra punkthus som ligger parallellt utmed spåret och Rörviksbacken, norr om tvärbanan.

Husen är sju våningar höga och har placerats så att utblickar för de befintliga lamellhusen vid Bråviksvägen behålls. Mellan husen nyttjas ytan till gårdsytor. De fyra punkthusen är placerade mellan två grönområden och husens fasadmaterial speglar närheten till grönskan genom val av skivelement i färger som återfinns i naturen eller förstärker dessa. Den nedre botten, entrévåningen, har varierande gråa kulörer som knyter an till bergspartierna. Uppåt i husen består kulörerna av ett spektrum av gula, orangea och gröna färgtoner.

Husens södra fasader täcks helt av långa balkonger med täta glasräcken. Dessa har en varierad placering och rytm på de olika våningsplanen vilket ger ett spel och uttryck i fasaden genom de reflektionseffekter som uppstår när fasaden belyses. De norra fasaderna som vänder sig mot befintliga lamellhus, har puts i ljusa toner som för tankarna till Årstas 40-och 50-talsbebyggelse. Husen har förgårdsmark tillika uteplatser som är uppbyggda av tegel i gråa och svarta kulörer och omfattas av smidesräcken vilka skapar ett trevligt avslut mot gatan.

Husen stod färdiga i slutet av 2022 och är nu inflyttade.

Foto: Cembrit