Hagsätra Junior

Projekt / Vår verksamhet143

Vi utvecklar ett kvarter i Hagsätra om 140 bostäder tillsammans med Sveafastigheter

Tillsammans med Sveafastigheter utvecklar vi ett kvarter i Hagsätra. Kvarteret är en del av ett större område av Hagsätra som ska förtätas. I processen har det varit viktigt att gestaltningen tyr sig till det befintliga byggnadsbeståndet från 1900-talets mitt och smälter in, samtidigt som det får sin egen karaktär mot gaturummet.

Kvarteret utformas med tydliga och enkla volymer, stärkta gavelmotiv och ges ett uttryck av kopplade lameller. Fönstersättningen är enkel, delvis repetitiv och härrör till områdets typiska kvaliteter.

Kvarteret är beläget längs Olshammarsgatan och där hålls bebyggelsen samman i en sockelvåning. Här finns yta för mindre lokaler och bostadskomplement som kan bidra till ett levande, tryggt gaturum. Marken i området är kuperad vilket gör att byggnadsvolymerna dockar an mot en befintlig kulle i söder. Här får kullen välla in och möta bostadsgården i en naturlig terrasserad sluttning.

Det dominanta fasadmaterialet i ljus grönblå puts kontrasteras av ett skivmaterial i brun nyans som markerar gavelmotiven mot Olshammarsgatan. Sockelvåningen och gaturummet präglas av väl bearbetad förgårdsmark samt en karaktäristisk klinkersockel.