Hallå där, Lars!

Medarbetarintervjuer76På ritbordet90Projekt / Vår verksamhet217

Fotografi från ett av de platsbesök som gjorts i Ella gård.

 

Vi kollar in hos vår medarbetare Lars Gezelius

 

Du som arbetar med kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, vad är aktuellt för dig just nu?

– Genom Täby Kommun har ETTELVA fått i uppdrag att uppdatera gällande detaljplan för området Södra Ella gård. Ett uppdrag som innefattar vad som bäst beskrivs som en renovering av befintlig detaljplan. Något man vill göra för att effektivisera och rättssäkra bygglovbeslut, men också säkerställa att kulturhistoriskt värdefulla kvaliteter bevaras i takt med att området utvecklas. I det här projektet arbetar jag därför tillsammans med stadsbyggnadsteamet där jag med min kompetens som sakkunnig avseende kulturvärden (KUL) utvärderar och tar fram dokumentation för vad som är viktigt att bevara med området Södra Ella gård.

Vad är Södra Ella gård för typ av område?

– Den huvudsakliga bebyggelsen består av 191 kedjehus byggda ca. 1955-1970 färgsatta i rött och gult, omgivna av öppna gröningar. I detaljplanområdet finns dessutom friliggande villor, en idrottsplats, parkmark, naturområde och gatumark.

Hur har ni gått till väga för att utvärdera detta område?

– Man kan säga att utvärderingen har bestått av tre olika delar; inventering, beskrivning och värdering. Inventeringen har bland annat inneburit att vi har gått igenom texter, både nya och gamla samt letat i historiska arkiv för att se vad som finns dokumenterat om området. Detta för att bygga upp en större förståelse och bakgrund till varför området ser ut som det gör. Vi har också haft möten tillsammans med de boende i området för att få höra deras bild av Södra Ella gård. All information som vi fått från inventeringen har sedan sammanställts för att ligga till grund för del två av utvärderingen; beskrivningen. Beskrivningen innehåller i sin tur en sammanfattning om vad som finns i området och hur det ser ut; trädgårdar, färgsättning, funktioner, hustyper osv. för att ge en bild över hur området ser ut idag. Del tre, värderingen, är sedan en slutsats för vad som är värt att bevara i området. Vilka kvaliteter det är som gör just Södra Ella gård till en kulturmiljö värd att bevara. Sammantaget kommer dessa tre delar, som tillsammans bildar ett dokument som vi kallar för en kulturmiljöinventering, att ligga till grund för den nya renoverade detaljplanen som stadsbyggnadsteamet kommer att ta fram för området.

Vad har du kommit fram till är det viktigaste att bevara med Södra Ella gård?

– Framförallt är det helheten i Södra Ella gård som är värd att bevara, den enhetlighet som de 191 enheterna skapar tillsammans. För att skydda helheten kan inte varje enskild enhet förändras i för stor utsträckning.