Inflytt i Skalden

Projekt / Vår verksamhet86

Hyresrätterna i kvarteret Skalden i centrala Västerås är klara och inflyttade.

Skalden ligger i Karlsdal i centrala Västerås. Karlsdal är ett gammalt och omtyckt kvarter som vi på uppdrag av IKANO Bostad har förtätat med ett 60-tal hyresrätter. Projektet ersätter en tidigare parkeringsyta och fullföljer tidigare stadsplaners intention med att sluta kvarter och tillföra tydliga stadsrum och skyddade bostadsgårdar.

Byggnaderna har en skala som hör staden till med en väl bearbetad fasad med omtanke om detaljerna. En tydlig vertikalitet har åstadkommits med kulörindelningar och genom att trapphusen tydligt markeras och ger en variation i taklandskapet. Gården ges en rik grönska som läcker ut genom kvarterets öppningar där klätterväxter tar vid som kommer att finnas på kvarterets alla gavlar. Förgårdsmark utgörs av entréer, cykelparkeringar, uteplatser i förlängning av husets sockel och planteringar som skapar liv i det annars stela och breda gaturummet.

Skalden har projekterats mot Miljöbyggnad Silver.