Kvadratmetrarna på rätt ställen

Projekt / Vår verksamhet222

“Lägenheterna känns rymliga, ljusa och välplanerade med kvadratmetrarna på rätt ställen.”

I Vallentuna, öster om Roslagsbanan, pågår ett omfattande utvecklingsarbete för området Åby Ängar. Området utgjordes tidigare i huvudsak av ängs- och skogsmark som nu bebyggts med flerbostadshus om 4-5 våningar. Vårt uppdrag var att arbeta med kvarter 4, beläget i korsningen Smidesvägen-Häggatan. Uppgiften bestod av att på uppdrag av Nordr/Veidekke utveckla hyresrätter åt SEB:s fond Domestica, vilka förvaltade intilliggande fastighet och hade ett överskott av p-platser som de ville fördela mellan fler tillkommande hyresrätter.

Fokus från start var att skapa attraktiva lägenhetslösningar med kvalitetshöjande gestaltningsprinciper utan att driva upp projektkostnaderna. Kostnadseffektivitet var ett grundkrav och behövde beaktas för samtliga val varpå tex antalet fönstertyper, balkong- och räckestyper minimerats. Byggnadsvolymerna är relativt enkla men genom väl valda detaljer skapas variation i gaturummet. Exempel på dessa principer är gavelmotiv, indragna entréer, indragna balkonger, livförskjutningar i putsen och plåtdetaljer vid balkongernas pinnräcken. Genom dessa relativt små grepp har byggnaderna fått ett eget arkitektoniskt uttryck och en egen identitet, som väl samverkar med omgivande bostadsbebyggelse.

Gestaltningen/färgkonceptet hämtar inspiration från de tidigare ängarna och den omgivande skogen. Putskulörerna består av 4 olika dova gröna toner som för tankarna till ängsmark. Ängskaraktären präglar även växtligheten på gården.

 

 

Bostäderna är planerade med målsättningen om att kvadratmetrarna ska hamna på rätt plats för lägenheterna ska fungera som boende för två eller flera trots kompakta lägenhetsstorlekar om 26-55 kvm. Även om lägenheterna är små upplevs de som ljusa och luftiga, mycket tack vare tydliga siktlinjer direkt från entrén ut mot det fria, genom generösa fönster samt genom att alla lägenheter har egna balkonger eller uteplatser. I de fall där klädkammare förekommer mot fasad har dessa försetts med fönster för att kunna nyttjas flexibelt till ett mindre arbetsrum eller barnrum. Något som ger anpassningsbarhet över tid och är en cirkulär lösning på byggnadsnivå. Byggrätten som går i vinkel utmed Smidesvägen / Häggatan är utformad med cirkulära designprinciper genom att bjälklaget på en del av bottenvåningen är lätt och därmed demonterbart, för att i framtiden möjliggöra yta för en 109 kvm stor lokal med takhöjd om ca 3,5m om behovet finns. Responsen från beställare och byggare har varit att lägenheterna känns rymliga, ljusa och välplanerade med kvadratmetrarna på rätt ställen.