Nyfiken på: Dagsljus

Medarbetarintervjuer77På ritbordet92Projekt / Vår verksamhet222

Dagsljusanalyser är något som flera av våra kollegor på ETTELVA arbetar med, både i våra egna projekt men också externt. Vi är nyfikna på vad det arbetet kan innebära och vi har därför pratat med Klara Östlund, Saga Engberg och Jean Linhares för att få veta mer.

Varför är det så viktigt att arbeta med dagsljus i projekt?

– Det är viktigt för att vi människor mår bra av dagsljus. Tillgången till dagsljus påverkar vår hälsa, exempelvis våra hormonbalanser, vår dygnsrytm och i slutänden vårt övergripande mående. Eftersom människan spenderar så mycket av sin tid inomhus blir vikten av god dagsljustillgång ännu viktigare. Genom att ta hänsyn till tillgången på dagsljus i de miljöer vi arbetar med säkerställer vi både att de rum vi skapar får goda kvaliteter och vi visar omtanke för dem som ska vistas där, berättar Klara.

Vad är egentligen dagsljus?

– Det är lätt att blanda ihop dagsljus och solljus. Dagsljus är det allmänljus som finns utomhus på dagarna, oavsett om det är klart eller mulet. När man beräknar dagsljus utgår man därför från en jämngrå/standardgrå mulen himmel vilket gör att väderstreck inte spelar någon större roll. Fokus ligger istället på hur platsens förutsättningar tillåter dagsljus att nå fram till olika delar av byggnadens/tomtens ytor, sammanfattar Saga.

I vilken typ av skeden arbetar man med dagsljus?

– Det gör man både i tidiga och sena skeden men generellt skulle vi säga att ju tidigare denna typ av arbete finns med i processen, desto bättre blir förutsättningarna för att skapa goda miljöer och rum. När vi arbetar med detaljplaneprocesser så är det i huvudsak VSC-analyser (Vertical Sky Component Analysis) som vi utför. Denna typ av analyser ger en mer övergripande information om platsens förutsättningar. På det här sättet kan man redan i detaljplaneskedet se vilka förutsättningar som finns för kommande byggnationer baserat på de volymer som detaljplanen tillåter, beskriver Jean.

– I senare skeden, när vidare bearbetningar och projektering inleds för byggnationerna, ser arbetet något annorlunda ut. Då fokuserar vi på planlösningar och rumsförutsättningar. Ju tidigare det går att komma in i projekten desto mer kan man optimera planlösningar för att skapa trivsamma, hälsosamma rum. Dagsljus är en process för att hitta lösningar, då det påverkar både inre rum och den yttre gestaltningen. För de inre rummen är det i huvudsak rummens ytskikt som påverkar dagsljuset. Avseende gestaltningen är det desto fler faktorer som påverkar förutsättningarna. Beroende på exempelvis placering av balkonger, typ av balkongräcken, kulör på balkongplattor, fönsterdimensioner, fönsterplaceringar, bröstningshöjder och fasadkulörer blir skillnaden för dagsljustillgång i rummen stor. Därför är det viktigt att redan i programskedet få med sig detta arbete för att redan då se till att god dagsljustillgång säkras för projektet, säger Saga.

Vilken typ av kravställningar finns det på dagsljus?

– Enligt BBR finns det krav om att alla vistelserum i ett projekt ska redovisas och måste uppnå en god tillgång till dagsljus. Vad god tillgång innebär finns det ingen exakt siffra för, men enligt äldre beräkningsmetoder är dagsljusfaktor (DF) 1,0 det som är allmänt vedertaget som riktvärde. Med den typ av nya mät- och beräkningsmetoder som finns brukar DF 0,8 likställas med det gamla beräkningssättets värde om DF 1,0. Beroende på vilken typ av projekt dagsljusanalysen avser och beroende på om projektet har någon form av miljöcertifiering (tex. Svanen eller Miljöbyggnad brons/silver/guld) kan ytterligare krav på dagsljus tillkomma, förklarar Klara.

Finns det några svårigheter med dagsljus utöver att det blir svårare ju senare i projektet som dagsljusarbetet påbörjas?

– Ja, det gör det. Dagsljuskrav krockar ofta med energi- och trygghetskrav. När det gäller energi så är ju stora glasade ytor något som är bra för dagsljustillgång och utblickbarhet men något som man gärna undviker för byggnadens energiprestanda, både avseende kyla och solvärmelaster. Trygghetsaspekten är också en sådan punkt som ofta kommer upp, där exempelvis insynsproblematik kan leda till att de som vistas i miljön inte känner sig trygga eller misstrivs, berättar Jean.

Vad är ert viktigaste medskick till dem som läser detta?

– Som tidigare nämnt är det att prioritera arbete med dagsljus i god tid i projekten, oavsett om det är i tidiga eller sena skeden. I detaljplaneskeden är det viktigt för att utforma platser som faktiskt har förutsättningar att funka när det senare blir dags att bygga. Och i projekteringsskedet är det viktigt att påbörja dagsljusarbetet långt innan bygglovsansökningar ska skickas in då det är väldigt svårt att förbättra dagsljuskvaliteterna i ett projekt där all gestaltning och planlösningar redan är låsta, summerar Klara.

Har ni några funderingar om dagsljus eller är nyfikna på vilken typ av tjänster vi kan erbjuda, tveka inte att höra av er så tittar vårt dagsljusgäng på vad vi eventuellt kan bistå med.

Kontakta Saga Engberg, 076-525 79 27.