Samråd för detaljplanen för Rönnvägen i Järna

På ritbordet62Projekt / Vår verksamhet166

ETTELVA arbetar med detaljplan för ett större område i centrala Järna och kommundelsnämnden beslutade i december om samråd för planen. Projektet är en del av utvecklingen av Järna som förslagits i den strukturplan som ETTELVA tidigare arbetat med.

 

Projektet innebär förtätning i befintlig infrastruktur och bidrar till underlag för förbättrad kollektivtrafik. Projektet innebär också ytterligare stråk och mötesplatser och tillskapar tillgängliga nya bostäder i centrala Järna. Som en följd av tidigare framtagen strukturplan pågår nu planläggning med bostäder längs Rönnvägen i centrala Järna.

Den östra delen av området har anvisats till FB Bostad. I den västra finns en förskola där möjligheten till bostäder ska samordnas. Denna del och den centrala ska anvisas i detaljplanens nästa skede. Både radhus och flerbostadshus planeras. I området är de topografiska förhållandena utmanande med stora nivåskillnader. I planeringen ingår också en allmän park som ska utformas för möjligheten att fördröja dagvatten. En del viktiga träd skyddas också genom planen.

Gestaltningen kommer att kunna vara avgörande i den markanvisningstävling som planeras. Området är cirka 47 500 m² och cirka 150 bostäder kan tillkomma genom detaljplanen.