Uppsala växer

Omvärld60Projekt / Vår verksamhet129

Linda Saarnak och Nico Liljenberg på plats i Rosendal

För första gången i detta format bjuder Uppsala kommun in till mötesplatsen Uppsala växer i Rosendal.
Uppsala är en växande stad och ambitionerna för de nya områdena är höga. Man vill bidra till en positiv utveckling och innovativa lösningar för hållbarhet och mångfald, inte bara lokalt utan i ett vidare, globalt, perspektiv.

Erik Pelling (S) ordförande i mark- och exploateringsutskottet och Ingrid Andebjörk, avdelningschef mark- och exploateringsenheten inleder dagen med ett samtal kring Uppsalamodellen. Fler aktörer på marknaden i Uppsala ökar konkurrensen och höjer ribban för byggande i Uppsala. I och med att planrisken ligger hos kommunen ökar också förutsägbarheten för investerare.

 

Framtidens städer, regioner och boende

Vi förstår inte kraften i den förändring som just nu sker runt om i världen menar framtidsforskaren Erik Härngren från Kairos Future.

Erik presenterar sin forskning och omvärldsbevakning kring samhällsutveckling. En mycket stark utveckling sker inom energi och teknik, hur kommer detta påverka våra framtida städer? Tar vi höjd för denna utveckling i planerandet?
Inom en relativt nära framtid kommer solcellerna ha blivit både betydligt billigare och mer effektiva, vilket sannolikt innebär en ny syn på energifrågor. Stora framsteg görs även inom materialutvecklingen, digitalisering och automation.  Självkörande bilar och smartare varuleveranser är exempel på faktorer som kommer förändra människors beteenden och hur vi lever i våra städer.
Det enda vi säkert vet är att framtiden inte kommer att se ut som idag. Det ger en möjlighet till förändring över tid i våra städer. Vi måste släppa taget och vara trygga i en process istället för en plan, menar Erik.
Ett nyckelord i stadskvalitet och boendemiljö är närhet. En stad är och förblir dess invånare och det är i de mjuka värdena en attraktiv stad uppstår. Funktion räcker inte utan charm är essensen i byggandet av en framgångsrik stad.
Så hur skapar man liv, puls och närhet? Gjut liv i mellanrummet – uppmanar Erik. Pröva, experimentera och våga!

 

Hållbar stadsutveckling i Uppsala

Maria Gardfjell (MP) inleder ett samtal kring social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet med representanter från Vattenfall, WSP, Åke Sundvall AB, Skandia fastigheter, och Rosendal fastigheter.

Maria presenterar Uppsalas energimål och ambitionerna vad gäller snabba och effektiva kommunala transportmedel. Social hållbarhet är ett återkommande tema i samtalet. Hur skapar man en levande stad med fungerande näringsliv och fungerande mötesplatser?

 

Vi bygger inte bara bostäder – vi bygger samhälle

Sanna Hederus och Åsa Kallstenius från KOD, Cecilia Holmström från Tengbom och Ulla-Britt Wickström, avdelningschef Plan och bygg Uppsala kommun, fördjupar samtalet kring social hållbarhet.

Idag förekommer ofta en förenklad tolkning av ordet variation, där framförallt ett visuellt uttryck omfattas. Begreppet variation, eller mångfald, bör tolkas med en djupare innebörd menar Sanna och Åsa. Blandade funktioner, blandade lägenhetsstorlekar och blandade kulturer, inkomstgrupper och livsskeden. Denna variation är avgörande för ett hållbart samhälle över tid.

Ulla-Britt lyfter även fram den täta stadens kvaliteter och ett samtal förs kring närhet. Närhet behöver inte alltid innebära det kortast mätbara avståndet utan kan också mätas i tid och känsla.

Den allmänna platsen är av stor betydelse i våra framtida samhällen. Befolkningsmängden kommer öka, kanske betydligt mer än vad vi räknar med i dag och staden tillhör inte bara de som bor där utan alla som vistas i den.

Avslutningsvis återkopplas till tidigare föreläsare avseende vikten av en flexibilitet i planerandet. Vi behöver hitta hållbara system, med generella planer och färre regler, som tillåter förändring över tid.

 

Tillhör framtidens städer människorna eller bilarna?

Ingen stad i världen har lyckats lösa sina kommunikationsproblem med hjälp av förbättrad infrastruktur för den privata bilen!
Varför läggs politiskt så mycket kraft på bilfrämjande åtgärder, frågar sig Fredrik Gertten, dokumentärfilmare bakom filmen Bikes vs Cars, när ett utvecklat kommunalt transportsystem tillsammans med förbättrad cykelinfrastruktur skulle ge ett mer fungerande samhälle.
Som exempel lyfter Fredrik fram bland annat Köpenhamn som framgångsrikt satsat på infrastruktur för cyklar. Här har man tillexempel satsat extra på utformning av nya broar för cykeltrafik och prioriterar cykelvägar före bilvägar vid t.ex. snöröjning.

 

Sammanfattningsvis bjöd Uppsala växer på många intressanta samtal och möten. Vi ser fram emot att följa den fortsatta utvecklingen i Rosendal och tror att den stora utmaningen i kommande etapp blir att tolka den variation som efterfrågas i planen i en ännu djupare innebörd.

Vid pennan Nico Liljenberg