Utredningsskiss för väderskydd Trädgårdstorget

På ritbordet92Projekt / Vår verksamhet222

På uppdrag av Linköpings kommun har vi på ETTELVA fått i uppdrag att ta fram en utredningsskiss för väderskydd på Trädgårdstorget med utgångspunkt i och enligt principerna i kommunens platsanalys.

Projektet har baserats på Linköpings innerstads Arkitekturprograms tre huvudsakliga mål; varje projekt ska bidra till den omgivande staden, samspela med sin närmaste omgivning samt ha en arkitektonisk idé. Ambitionen för projektet var därför att arbeta fram ett attraktivt, multifunktionellt och arkitektoniskt kvalitativt väderskydd som stärker torgets kvaliteter som mötesplats och kollektivtrafiknod. Väderskyddet ska möjliggöra ett levande torg, med god funktion för resenärer och utförare av kollektivtrafiken. Det ska också vara tryggt, tillgängligt och tydligt samt integrera funktioner såsom WC, informationstavlor, realtidsinformation, belysning och reklamvitriner.

Genom att arbeta med trä och ljus får taket funktionen av en varm lykta som lyser upp och skapar trygghet. Samtidigt är utformningen luftig och transparent. Takets yttre form är veckad likt origami där designen är skarp, smäcker och avskalad. Förutom att fungera som väderskydd för resande, samspelar väderskyddet med sin omgivning genom ett ödmjukt formspråk. Takutformningens design är modern och tar fasta på Delfinpalatsets bågar och ramar in dem under taket. Strukturen innebär en möblering som uppmuntrar till flöden tvärs igenom.

Trädgårdstorget fick sin nuvarande form 1927. Torget har kulturhistoriskt värde och ingår i riksintresse för kulturmiljö i Linköpings innerstad. Nygatan förbi torget i norr, är ett utpekat strategiskt stråk som sammanbinder Hospitalstorget, Trädgårdstorget, Lilla Torget och Magasinstorget och bildar en betydelsefull sekvens i innerstaden. Vi ser med fram emot att följa det fortsatta arbetet med utformningen av Trädgårdstorget och utvecklingen av Linköpings innerstad.