Frösundavik

”Inspirationen är hämtad från de traditionella svenska husen: ladan på landet och fiskebyarna längs havet, som paras ihop med modern bekvämlighet och livsstil.”

LINDA SAARNAK, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning
Intro

Vår gestaltning av Frösundavik tar tillvara på områdets vattennära och lantliga läge. Områdets helhetskaraktär stärks med högkvalitativa, ljusa bostäder med goda utblickar och generösa uteplatser som ger ett idylliskt men tätortsnära boende med stora kvalitéer.

Uppdrag

På uppdrag av Småa har vi ritat cirka 80 småhus i Frösundavik söder om Bålsta. Uppdraget innefattar detaljplan, gestaltningsprogram och projektering av småhus.

Bakgrund

Den befintliga bebyggelsen i området har skiftande karaktärer och täthet. Mellan villaområdena finns zoner av natur- och parkmark och ett brett obebyggt stråk ängsmark som medger fri sikt från kyrkan ner till Mälaren. I samarbete med Karavan landskapsarkitekter har vi valt att lyfta fram Frösundaviks värden som utblickar över vattnet, kulturmiljön kring Kalmar kyrka, det öppna landskapet med ängen och de skogbeklädda höjderna. Samtidigt skapas nya värden med en gemensam park för området, promenadstråk och en naturlekplats.

Koncept

Nyckelord för området är omsorg, lekfullhet och tradition i modern form. Den övergripande gestaltningsidén har sitt ursprung i en nutida tolkning av det typiskt svenska. Målet har varit att förena ett enklare liv i landsbygdsmiljö med en samtida arkitektur.

De moderna tilläggen i form av till exempel burspråk med integrerade takkupor, generösa glasytor mot utsikter och uteplatser samt varierad fönstersättning möter en Bullerby-känsla och skapar en modern bygemenskap.

Arkitektur

Husen finns i tre typer, varav en finns i två varianter. Gemensamt för alla hus är att de utformas med sadeltak, generösa öppna gemensamma ytor, stora glasskjutpartier med utsikt mot trädgård, hög takhöjd, höga fönster, ljusa material samt flexibel planlösning med genomtänkt entré. Husen är elegant utformade med minimalt takutsprång. Det genomgående fasadmaterialet är stående träpanel i vitt, grått och rönnbärsrött.

Alla utvändiga miljöer planeras för att området ska upplevas grönt, lummigt och välkomnande. Utemiljön är viktig – det är inte bara husen som gör ett område trivsamt. Infartsgatan planteras med träd och villagatorna får klippta ligusterhäckar mot gaturummet. Tomterna förses med en stomme med ett mindre träd mot gatan och välkomnande plantering vid entrézonen. Gator och gång och cykelvägar förses med trygg och trivsam belysning.

Den öppna åkermarken omvandlas till en mötesplats i området med öppna gräsytor för sol och umgänge. I områdets centrala del skapas aktivitetsytor för fotboll, streetbasket och lek, till exempel asfaltkullar för cyklar och kickbike, gungor, sandlek, med mera. Samtidigt görs den nu igenvuxna närliggande stranden mer tillgänglig och attraktiv genom att man återskapar vattenkontakten, gallrar och öppnar upp. Stenhällarna och badstranden med klippta gräsytor för sol och picknick är en fin utflyktsplats både sommar och vinter.

Fakta
  • Beställare: Småa
  • Storlek: Ca 80 småhus
  • Plats: Bålsta
  • År: Detaljplan 2009 + Småhus färdigställda 2016-2018
  • Foto: Mårten Ryner
Kontaktpersoner
  • Linda Saarnak
  • Ansvarig Bostad, Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 076-525 79 31