Nya Ekebyhovsskolan

“Vår vision är en skolgård där alla har möjlighet att integreras med naturen.”

Projektvision

Projektbeskrivning

Nya Ekebyhovsskolan med tillhörande skolgård placerar sig i kulturlandskapet vid Ekebyhovs slott vilket idag präglas av böljande jordbruksmark, skogklädda kullar och en trädallé som tillhör slottsanläggningen. Skolgårdens yta är generös och har en unik och inspirerande omgivning. Här finns bland annat äldre ekar med stora naturvärden och resterna av ett tidigare arboretum med kulturhistoriskt värde finns att förhålla sig till i utvecklingen av skolgården. Mest påtagligt är de stora höjdskillnaderna som både utgör en utmaning och skapar rumslighet.

Den nya skolgården planeras på befintlig åkermark. Nya Ekebyhovsskolan ersätter en befintlig skola belägen på annan plats och verksamheten har varit delaktig i processen genom dialog. Även Ekerö kommun och dess stadsarkitekt har varit engagerade i projektet som är ett samverkansprojekt mellan Ekerö kommun och Byggdialog. Gemensamt har man tagit fram visionen ”en skolgård där alla har möjlighet att integreras med naturen”.

Visionen har varit vägledande i indelningen av ytorna, där varje åldersgrupp har getts möjlighet till lek i grönska samt siktlinjer ut i naturlandskapet. Utblickarna till landskapet har varit viktiga att behålla och har påverkat placeringen av träd. Befintliga uppvuxna träd har sparats för att ge skugga. Genom att vända platsens topografiska utmaningar till en möjlighet och låta dem få vara designelement har vi skapat en gård med spännande uterum som bjuder in till ett lekfullt upptäckande. Här kan barnen gunga, klättra, balansera och utforska. Både genom ny lekutrustning samt i en fullvuxen naturmiljö som även kan bidra vid utomhuslektioner med kvaliteter som nyprogrammerad miljö inte kan ge.

Den stora nivåskillnaden tas bland annat upp av en generös läktare som blir en samlingsplats där barnen kan hänga tillsammans och som fungerar som åskådarplatser vid sportevenemang, skolavslutningar med mera.

Skolgården är uppdelad i 3 nivåer för att ta upp den 8m stora höjdskillnaden som finns mellan den högsta och lägsta punkten. Genom en generös läktare som ligger centrerad på skolgården skapas en yta med varierande användningsområden. Från en plats för barnen att hänga på tillsammans till att fungera som åskådarplats för sportevenemang och skolavslutningar.

Planteringsytorna innehåller en robust växtlighet som klarar av barnens lek i grönskan och är placerade så att deras skelett-och regnbäddsuppbyggnad kan fördröja och rena takvatten och dagvatten. Där skolgården ansluter till befintlig mark har ängsytor placerats. Ängsytorna höjer den biologiska mångfalden på platsen och ramar in skolgården i en periodvis blomstrande ram.

Fakta
 • Beställare: Kanonaden Entreprenad Mälardalen AB
 • Plats: Ekerö
 • Uppdrag: Vi är anlitade av Kanonaden Entreprenad som landskapsarkitekter för skolgården till nya Ekebyhovskolan på Ekerö.
  Ny skolbyggnad, idrottshall och tillhörande skolgård planeras för totalt ca 900 elever, uppdelat på grundskola Åk F-6, anpassad grundskola Åk 1-9 och A-spår åk 1-6.
  Tomten är belägen i ett område med stora natur- och kulturvärden i kanten av Ekebyhovsdalen.
 • Arkitekt: Max Arkitekter i samarbete med Caroline Olsson Arkitektur och Fold Arkitektur.
 • Storlek: Skolgårdens yta: 26 700 kvm
 • År: 2023
 • Hållbarhetsfakta: Tillvaratagande av ekar från platsen att användas till sittmöbler samt i konstprojekt. Bevarande av kulturmiljö. Återbruk av befintlig lekutrustning.
Kontaktpersoner
 • Jenny Larsson
 • Landskapsarkitekt LAR/MSA
 • 070-553 06 47