Salem Centrum

”I vårt förslag är livet mellan husen en hjärtefråga. Vi vill skapa ett attraktivt och tryggt boende och en omgivande miljö med tydlig sport- och aktivitetsprofil.”
MATS MARNELL, Uppdragsansvarig arkitekt

Projektbeskrivning
Intro

Vi valdes som en av fyra aktörer att förvandla Salem Centrum till en öppen och dynamisk stadsdel att både bo och vistas i.

Uppdrag

I markanvisningstävlingen som hölls av Salems kommun är vårt markanvisningsförslag ett av förslagen som utvecklas vidare.

Bakgrund

Salem har idag en problematisk centrumbildning med enorma parkeringsytor i fokus och en i övrigt utspridd låg bebyggelse. Tävlingen syftade till att skapa större täthet och underlag för både kommersiella delar i centrum samt folkliv och rörelse i dess närhet.

Koncept

Vi ser framför oss ett lekfullt och livfullt Salem, en plats i rörelse. Områdets befintliga stråk förstärks och nya kopplingar skapas till befintlig bebyggelse. Stråken har en central roll i Salem och knyter samman bebyggelsen till noderna – Salems Hjärtan – centrumområdet och aktivitetsparken.

Förslaget utgår från det försiktigt kuperade landskapet som bibehålls och förstärks genom terrassering. Den nordsydliga axeln och den visuella kontakten mellan centrum och aktivitetsparken har en hjärteroll i förslaget och bildar Centrumstråket. Den fina gångvägen i dalen bibehålls men utvecklas i vårt förslag till en grön aktivitetspark.

Arkitektur

För de boende skapas en trygg hemmamiljö och naturliga mötesplatser. De tydliga stråken och nya kopplingar gör det lätt att orientera sig. Entréerna vänder sig mot gatan och i strategiska lägen är lokaler placerade i husens bottenvåning. Det som tidigare upplevdes som baksidor får nu en möjlighet att visa sin framsida.

Bebyggelsen välkomnar besökaren med en spännande och variationsrik bebyggelse. Arkitekturen skapar karaktär men samspelar även mot befintlig bebyggelse i skala och kulör. Halvöppna kvarter ger både viss privathet men samtidigt en öppenhet som passar ytterstadens mer avslappnade stadsbild. Byggnadernas varierade material och uttryck bryter upp husvolymerna. De olika höjderna och takens lutning ger ett taklandskap med karaktär. Färgskalan kopplar till den omgivande bebyggelsens fasader i röda och gula kulörer.

Fakta
  • Beställare: Concent
  • Storlek: Ca 890 st lgh
  • Plats: Salem Centrum
  • År: 2016
Kontaktpersoner
  • Erika Söderström
  • Arkitekt SAR/MSA
  • 076-502 03 35
  • Lenka Varga
  • Arkitekt SAR/MSA
  • 076-525 79 10