Skärgårdsskogen – “Länge Leve Vi”

“”Länge Leve Vi” är ett lekfullt förslag som ska bidra till ett levande grannskap med gemenskap och hållbara boendekvalitéer nu och i framtiden”

Helena Hultgren, Uppdragsansvarig arkitekt, ETTELVA

Projektbeskrivning

Intro

Tillsammans med Fastsam har ETTELVA tagit fram förslaget “Länge Leve Vi” som ett bidrag till markanvisningstävlingen för Skärgårdsskogen i Skarpnäck. Förslaget visade hur ett långsiktigt tänk kan skapa boendekvaliteter nu och i framtiden.

Uppdrag

Uppdraget var att föreslå struktur och stadsbyggnadskoncept för nya hyresrätter med hög gestaltningsambition och fina detaljer.

Bakgrund

Planområdet utgörs av ett bevarat naturområde med skogs- och ängsmark. Här finns många gröna kvaliteter och fina stråk som används för rekreation. Även i fortsättningen vill vi att området ska vara en plats med grönska och stråk där människor kan röra sig och interagera även om det blir i en mer urban form. Marken är kuperad och i många av kvarteren kommer stora nivåskillnader behöva hanteras.

Platsens och projektets potential för en hållbar utveckling har analyserats genom vår modell ”Omtankesindex” och lett fram till vårt förslag ”Länge leve vi” som lyfter områdets grundförutsättningar och kompletterar med värden där så behövs!

Koncept

”Länge leve vi!” – bygger vidare på ett Skarpnäck som håller länge, där människor mår bra och där gammalt och nytt möts i gemensamt värde. En projektidé förankrad i Skarpnäcks historiska tidlager, vår tids utmaningar och Fastsams långsiktigt kundnära förvaltning. Länge bor vi i detta resilienta kvarter där grönskan svalkar, solens energi och vattnets droppar tas om hand. Goda material och hög kvalitet i arkitekturen gör att byggnaderna håller länge och blir vackrare med åren. Historien syns med bevarad fornlämning, hällar och träd. Byggnadernas flexibilitet i planlösning och användning gör dem rustade för en oviss framtid. Leve Skarpnäck med aktiva fasader som tryggt möter gård, gata och grönska. Lokaler och händelserika bottenvåningar ger liv. Överblickbarhet och tydlighet bidrar till trygghet och att levandegöra platsen. På gården skapas en god boendemiljö där människor vill leva och vara. Bra förhållanden för dagsljus, ljudmiljö och mikroklimat är en förutsättning för detta. Vi ser varandra och möts på gården, i kvarteret och stadsdelen. I den gröna bryggan mellan befintliga bostäder och de nya kvarteren skapas platser och aktiviteter där dagens och morgondagens Skarpnäckbor kan mötas och lära känna varandra. Väl utformade bostäder kvarter och stadsdelar gör att vi kan och vill leva länge tillsammans.

Arkitektur

Tanken är att fortsätta på den struktur som finns i Skarpnäck, med kvarter som ger tydliga gaturum men som har öppningar som ger möjlighet för både grönska och stråk att flöda genom området. Tanken är också att det gröna stråket som ligger mellan befintlig och ny bebyggelse ska kunna bli en brygga och kopplas samman. Ett stråk med plats för möten, aktivitet, grönska och ekosystemtjänster. I vår projektidé vill vi visa hur ett kvarter kan jobba tillsammans med terrängen. Spara delar av den naturmiljö som finns men göra de åtgärder som krävs för att få ett fungerande kvarter på lång sikt. Lösningarna som vi visar i typkvarteret kan appliceras på merparten av kvarteren där man behöver få både parkering och bostadsgård att fungera i kuperad terräng och samtidigt ha ett gott och genomtänkt möte med naturmarken. Platsen kommer att förändras mycket efter byggnationen och övergå från natur till stad. Men lagret av bebyggelse läggs på som ett raster utan att radera underliggande lager. Fastsams långsiktiga åtagande synliggörs genom utgångspunkt i Skarpnäcks historia, val av långsiktigt hållbara material, flexibla lösningar för lång livslängd samt socialt värdeskapande i kvarteren.

Naturvärden framhävs med tall, ek och berg i dagen. Garage under del av kvarter väl anpassat till terräng, natur, genomförbarhet och med flexibilitet för framtiden. God samverkan mellan Fastsam, staden och övriga byggaktörer i framtagande av detaljplan. Förslaget innebär en hållbar, levande stadsmiljö som skapar gemenskap över tid.

Fakta
  • Beställare: Fastsam
  • Plats: Gamla Tyresövägen, Östra Skarpnäck
  • Storlek: 90 lgh
  • År: 2020
Kontaktpersoner
  • Helena Hultgren
  • Ansvarig Stadsbyggnad, Planarkitekt FPR/MSA, Partner
  • 0765-02 03 31