Cirkularitet som röd tråd

Hållbarhet67På ritbordet98Projekt / Vår verksamhet232

Illustration: Krook & Tjäder

“I Cirkulenten vill vi skapa ett kvarter som är hållbart, där cirkularitet löper som en röd tråd genom arkitektur, byggmetoder, framtida användning och livet i kvarteret.”

Med vårt tävlingsförslag ville vi bidra till att göra Brunnshög redo för framtiden genom ett mångfasetterat kvarter med en utformning som ger flexibilitet över tid. Här utmanar och utvecklar vi cirkulära byggmetoder och strukturer som tål förändring över tid. Vi väljer återbrukat, återvunnet, biobaserat material och möjliggör framtida demontering.

Tävlingsbidraget är ett samarbetsprojekt utfört tillsammans med Lyan Arkitekter och Krook & Tjäder, gjort på uppdrag av Riksbyggen, Wihlborgs och GIAB. Cirkularitet och hållbarhet genomsyrar gestaltningen av kvarteret och ger det en tydlig arkitektonisk identitet. Vår grundidé bygger på en struktur med ett tydligt ramverk som ger lugn och stabilitet men samtidigt utrymme för brokighet och lekfullhet.

Kvarteret omges av olika typ av bebyggelse både avseende gestaltning och funktion. Flerbostadshus, kontor, studentbostäder och radhus avgränsar gårdsrummet med den högre bebyggelsen ut mot gatan och lägre mot angränsande parkrum.

Gården har våra landskapsarkitekter ansvarat för. Gestaltningen av gården möter upp både formspråket i bebyggelsen och de olika målgrupperna byggnaderna talar till. Organiska former kontrasterar till det mer raka och strikta formerna och innehållet på gården är styrt av vilken typ av bebyggelse den angränsar. Småskalig odling i anslutning till radhusen och större gemensamma ytor för umgänge och utekontor i anslutning till kontorsbebyggelsen. Vattnets kretslopp ges stor plats i kvarteret och präglar gårdens utformning. Från husens tak går vattnet till uppsamling för bevattning av odling och vidare via regnbäddar ut till parken, vilket skapar bra förutsättningar för en god vattenhushållning.

Den del av tävlingsbidraget som våra arkitekter i huvudsak ansvarat för är de cirkulära husen. Dessa hus grundar sig på det arbete som vi tillsammans med Riksbyggen, Bengt Dahlgren och Lokalförvaltningen Göteborg, gjort i forskningsprojektet CIX. De cirkulära husen utmanar det cirkulära angreppssättet fullt ut. Med hög anpassningsbarhet över tid kan de boende i Cirkulära husen variera sina planlösningar efter förändrade behov. På sikt kan bostäderna delas av i mindre enheter och den generösa takhöjden gör det möjligt att byta användning till exempelvis lokal eller service.

Husets flexibilitet möjliggörs genom indelningen i två volymer som förskjuts för att bryta ned skalan. De binds samman med en vertikal koppling. Det lekfulla taket samspelar med mötande högre byggnader i kvarteret och skapar en vertikal småskalig indelning mot parkrummet. Ett tillåtande, repetitivt grid i fasaden markerar fönster- och dörrsättning. Här kan återbrukade fönster och dörrar i olika storlekar placeras utifrån utbud på marknaden vid byggnationens utförande. Material med låg klimatpåverkan och hög cirkularitet väljs. Stommen är biobaserad, demonterbar och möjliggör goda spännvidder i husen. Den ger med flyttbara innerväggar och flytande golv en enkel invändig flexibilitet. I fasad nyttjas återbrukade material såsom tegel,
trä och återbrukade fönster.

Vi gratulerar Ikano Bostadsutveckling AB tillsammans med Wingårdhs Arkitekter, Unit Arkitekter och Sunnerö Arkitekter som stod som de slutliga vinnarna och tackar våra samarbetspartners för ett roligt och intressant arbete med uppdraget!

Illustration: Lyan Arkitekter