Ombyggnation och återbruk på ritbordet

Ombyggnad & Återbruk6På ritbordet92Projekt / Vår verksamhet222

På ritbordet just nu ligger många nya ombyggnadsprojekt. Det är en intressant och viktig utmaning att förvalta befintligt bestånd och där så krävs hitta nya funktioner. Flera av projekten har ett kulturhistoriskt värde och där samarbetar våra arkitekter med vår kollega Lars Gezelius som utför kulturmiljöutredningar.

Venngarn
Nyligen skrev vi om kulturstallet, den gamla ladugården på Venngarn som vi ritar om till bostäder. Det kan du läsa om här.

Venngarn sporthall

Ytterligare en byggnad belägen inom Venngarns slottsområde är den gamla gymnastikhallen, en byggnad i traditionell stil med faluröd fasad och vita spröjs. Vi tar fram utredningar och skisser i samråd med vår beställare ZFD Fastigheter AB att användas som underlag i samtal med kommunen. I framtaget förslag inreds den tidigare sporthallen med 16 mindre lägenheter. Då området är av stort kulturminnesvärde har vi i ett första skede tagit fram ett enklare antikvariskt utlåtande som stöd för förslaget. Nya tillägg ska harmoniera med befintlig struktur med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag.

Telefonfabriken, Försäkringskassan

2015 stod den stora ombyggnationen av den kulturhistoriskt skyddade funktionalistiska industribyggnaden klar. Tillsammans med vårt systerföretag MER ansvarade vi för anpassningen av Ericssons gamla lokaler till ett modernt kontor.
Nu är det återigen dags att se över behoven för att följa Försäkringskassan i dess utveckling. Vi skissar på nya speed gates och ombyggnad av konferensrummen i entréplan som behöver utvecklas. Återbruk är en självklar del i diskussionen där Vasakronan är en ambitiös beställare i frågan.

Läs mer om det ursprungliga projektet här.

Aspviks gård

Aspviks gård är en 1700-talsherrgård belägen på Värmdö. Herrgårdsmiljön omfattade tidigare byggnationer som efter hand har förfallit och rivits. Ägaren önskar nu komplettera egendomen genom att återskapa äldre bebyggelsestruktur. Befintliga byggnader ska restaureras och kompletteras med en nybyggnation bland annat genom två med herrgården sammankopplade flyglar.

Mjölnarvägen Falun

Kopparstaden AB besitter ett bestånd av fastigheter inom Stora näs i Falun med byggnader från 1990-talet i behov av ombyggnation och modernisering. Uppdraget omfattar att ta fram relationshandling på befintlig byggnad samt idéskisser, rambeskrivning, tillgänglighetskrav och bygglovshandlingar till förfrågningsunderlag för projektet.

Kv Arbetaren 15

Vi har uppdraget att ta fram bygglov för en fasadändring som möjliggör att omvandla den gamla banklokalen till en restaurang. Vi tar fram en förslagsskiss på ny planlösning samt en bygganmälan för byte av verksamhet. Bygglovet omfattar nya fönster och dörrpartier i gatuplan. Byggnadens ursprungsritningar är signerade A G Forsberg 1901. En mer detaljerad och utvecklad gestaltning av sockelvåning är daterad 1902. De föreslagna åtgärderna kommer att utföras hantverksmässigt, något som kännetecknar den ursprungliga arkitekturen.