Tammsvik ute på samråd

På ritbordet97Projekt / Vår verksamhet230

Med höga natur- och kulturvärden att tillvarata, boplatser för fladdermöss att värna om och Tammsviks herrgård i fonden finns många fina kvaliteter att förhålla sig till när vi är med i utvecklingen av Tammsvik i Upplands-Bro kommun.

Området ligger naturskönt i ett odlingslandskap med långa anor. Stora delar av fastigheten är idag åkermark och naturmark. Vid vatten ligger Tammsviks herrgård som uppfördes som en bostad åt familjen Tamm år 1921. ETTELVA har på uppdrag av Credentia tagit fram underlag till en planansökan som godkändes i maj 2020. Uppdraget är ett fint samarbetsprojekt mellan plan-, landskaps- och bostadsarkitekter på kontoret. Efter beslut om planbesked har vi fortsatt bearbeta förslaget och tagit fram ett gestaltningsprogram. Nu är planen äntligen ute på samråd!

Läs mer om projektet här eller på kommunens hemsida.