Hagsätra Junior

“Ett tillägg i befintlig 1960-talsstruktur som flörtar med befintlig arkitektur utan att göra avkall på en egen identitet.”

Nico Liljenberg, Uppdragsansvarig arkitekt, ETTELVA

Projektbeskrivning

Kvarteret är en del av ett större område av Hagsätra som ska förtätas. I processen har det varit viktigt att gestaltningen tyr sig till det befintliga byggnadsbeståndet från 1900-talets mitt och smälter in, samtidigt som det får sin egen karaktär mot gaturummet.

Gestaltningen tar upp element och skala som härrör till områdets identitet med arkitektur från 1900-talets mitt. Kvarteret utformas med tydliga enkla volymer med stärkta gavelmotiv och ges ett utryck av kopplade lameller snarare än ett stadskvarter.

Fönstersättningen är enkel och delvis repetitiv. Kvadratiska fönster, som känns igen i områdets befintliga och tillkommande arkitektur, ger karaktär. Kvarteret utformas med flacka tak med beklädnad av till exempel papp eller sedum.

För att undvika omfattande sprängningsarbete och tillskapa ett fint möte med berget ligger bostadsgården förhöjd med en till två suterrängvåningar mot Olshammarsgatan. Det innebär att access till garaget sker utan behov av lång ramp i öster.

Mot Olshammarsgatan hålls bebyggelsen samman i en sockelvåning, där yta för en mindre lokal och bostadskomplent, som till exempel cykelrum, bidrar till ett levande och tryggt gaturum. Sockelvåningen utformas med avvikande fasadmaterial.

Ljus puts i vitaktigt och blågrönt delar upp volymerna och ett skivmaterial i brun nyans bryter av och accentuerar gavelmotiv.
Sockelvåning mot Olshammarsgatan utformas med en klinker som sätts i olika riktning för att skapa en enkel rytm. Fönster och dörrpartier ges en sammanhängande kulör i brun nyans.
Balkonger föreslås få fronter av genomsiktligt metallraster med ett vertikalt hålmönster.

Gestaltningen av gården tar avstamp i strukturen i byggnaderna och ett nätverk av gångar binder ihop entréerna med samlingsytorna på gården. Uteplatserna avgränsas mot gården med en häck med en plantering framför. En pergola och en träterrassering med ett träd i utgör ett centralt motiv på gården. Flera stödmurar trappar upp och möter naturmarken, det skapar en övergångszon mellan den ordnade gården och den oordnade naturen och mimikerar bergslänten som tidigare fanns där.

Sedumtak på en del av hustaket fördröjer dagvattnet. På bjälklagsgården fördröjs dagvattnet i överbyggnaden för att sedan rinna ned i fyllningen bakom huset mot berget, där det också vid behov kan magasineras. Även takvatten kan magasineras i fyllningen mot berget. En del av vattnet på gårdsbjälklaget tas ut ned mot en regnbädd mot Olshammarsgatan. Vid skyfall avvattnas gården mot berget i två riktningar.

Fakta
  • Beställare: Sveafastigheter
  • Uppdrag: Inom Stockholms Stads utvecklingsprojekt Västra Hagsätra har Sveafastigheter fått en markanvisning om 139 st hyreslägenheter som på sikt ska ombildas till bostadsrätter. ETTELVA har uppdraget att ta fram detaljplaneunderlag.
  • Plats: Hagsätra, Stockholm
  • Storlek: 140 lgh, ca 8400 ljus BTA
  • År: 2022-pågående
Kontaktpersoner
  • Nico Liljenberg
  • VD, Arkitekt SAR/MSA Partner
  • 076-525 79 25