Kista äng

Projektbeskrivning

Intro

Med stor variation av yteffektiva lägenheter ges möjlighet till en stor demografisk variation som är viktig för ett väl fungerande område över tid.

Uppdrag

Vi fick under 2015 i uppdrag av Stadsutveckling att rita underlag för detaljplan för kv. 2 i Kista äng.

Bakgrund

Kvarter 2 i Kista Äng är ett av få kvarter som har direkt kontakt med den gröna skogsparken väs­ter om det planerade området. Kvarteret gränsar även till både skola, huvudgata, samt centrala byggnader söder om Kista äng.

Koncept

Små flex­ibla lokaler gynnar nya företag som är profilsättande för Kista som teknologicentrum. Kvarteret anpassar sig till plat­sens topografi för att skapa ett publikt gaturum mot områdets huvudgata. Lokalerna blir flexi­bla med hög takhöjd.

Arkitektur

En hög byggnadsvolym längs områdets huvudgator markerar de publika stråken och skyddar gården från buller. Mot lokalgatorna ger en lägre volym kvarteret en öppenhet mot parkområdet. I lägre bebyggelse dras översta våningen in för att skapa ett små­skaligt trevåningsmotiv. Lägre bebyg­gelse får ett småskaligt uttryck i tegel och trä där vertikalitet och taktilitet ges stort utrymme.
I kvarterets norra gavelmotiv transformeras träfasaden till ett lapptäcke som fångar upp tegelstrukturens kvaliteter längs lokalgatan. Ett kulört motiv med glänsande metallraster står kontrast mot en i övrigt strikt klassisk fasad. Kvarterets västra hörn är spet­sigt och markerar gatunätet och områdets avslut mot parken och Kista Alléväg. Balkonger och små växthus vid takfoten skapar ett mjukt och varierat möte mot himlen. Kvarterets två olika fasad­motiv mot huvudstråken möts i hörnet vid Soltorget – Kista Ängs mest exponerade plats. Enligt planprogrammets gestalt­ningsprinciper är volymen upp­byggd i klassiskt manér med hög bottenvåningsmotiv i relief som sätter gränsen för gaturummet.

Bostäder och förskola delar gårdsytan vänd mot nordväst och ett släpp mellan husvo­lymerna möjliggör tillgänglig­het och kontakt med park för förskola och boende. Förskolan blir ljus med fasad både mot gata och innergård.

Fakta
  • Beställare: Stadsutveckling
  • Storlek: 172 lgh
  • År: 2015
Kontaktpersoner
  • Michael Klingemann
  • Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 070-685 05 61