Primus

“Här samspelar storbladiga perenner med flerstammiga buskar som ger gården en lummig och grön karaktär. Fågelbad, trampstenar och större stenblock kompletterar planteringen och skapar intressanta blickfång, både inifrån bostäderna och för de som vistas på gården.”

Ulla Larsson, Uppdragsansvarig Landskapsarkitekt, ETTELVA

Projektbeskrivning

På den nordöstra delen av Lilla Essingen i Stockholm, där Primusfabriken tidigare låg, har vi arbetat med att utveckla två bostadsgårdar, en förskolegård och anslutande torg. Vår vision är att skapa så gröna gårdar som möjligt som kombinerar funktion och estetik. Fokus är att använda dagvattnet som en resurs där vi fördröjer så mycket av dagvattnet som möjligt i fukthållande växtbäddar samtidigt som vi skapar gröna gårdar som bidrar med fina utblickar för de boende.

Gestaltningen av den östra bostadsgården tar avstamp i den triangulära form som skapas genom husens placering där en väl tilltagen växtbädd i centrum utgör huvudnumret. Här samspelar storbladiga perenner med flerstammiga buskar som ger gården en lummig och grön karaktär. Fågelbad, trampstenar och större stenblock kompletterar planteringen och skapar intressanta blickfång, både inifrån bostäderna och för de som vistas på gården. En gemensam uteplats för de boende är placerad upphöjd från omgivande mark med hjälp av gallerdurk där låga marktäckande perenner tillåts växa in under den upphöjda samlingsytan. För att förstärka rumsligheten och möjligheten till vertikal grönska på gården med hjälp av klätterväxter, kompletteras den upphöjda uteplatsen med en pergola.

På den västra gården blev förskolans läge och behov vår utgångspunkt i utformningen och planeringen av gårdens nyttjande. Den stora förskolegården är uppbyggd med hjälp av tre olika zoner med olika syfte, vilka bidrar till förskolegårdens olika funktioner. Den trygga zonen, den vidlyftiga zonen och den vilda zonen. Den trygga zonen finns närmast huset och entrén, här återfinns gårdens stora samlingsplats och här kan aktiviteter som behöver vuxenstöd genomföras, till exempel odling. Den vidlyftiga zonen ligger placerad i mitten av gården och ska bjuda in till rörelse där barns motoriska färdigheter kan utvecklas. Den vilda zonen är placerad längst från entrén och syftar till att gynna barns fantasi där fri lek ges plats.

För gårdarna används generellt regnvatten som en resurs. De två mindre förskolegårdarna i markplan nyttjar dessutom dagvattnet som en del i att förstärka lekvärdet. Dagvatten leds till fukthållande växtbäddar både på bjälklag och i mark. Takvatten leds via stuprör till öppna lösningar, som t ex ränndalar och avvattningsrännor, vilka leder dagvattnet vidare till gårdarnas växtbäddar och slutligen till magasin.

Materialen på gårdarna är valda för att harmoniera med arkitekternas materialval för att skapa en sammanhållen känsla mellan hus och gård.

Fakta
  • Plats: Lilla Essingen, Stockholm
  • Beställare: Peab Bostad
  • Uppdrag: Gestaltning och projektering av bostadsgårdar, förskolegård och torg, från tidiga skisser till och med färdig bygghandling.
  • År: 2022 - pågående
Kontaktpersoner
  • Ulla Larsson
  • Ansvarig Landskap, Landskapsarkitekt LAR/MSA
  • 073-061 12 46