På plats på Kunskapsdagen i Skellefteå

Event24Omvärld101

Under förra veckan var vi på plats på Kunskapsdagen i Skellefteå – en dag med tema “Grön omställning i en förändrad värld”.

Samtalen under dagen inleddes ur ett Europeiskt perspektiv – hur ser arbetet ut och hur går diskussionerna kring den gröna omställningen på EU-nivå? Vidare arbetade sig diskussionerna vidare till nationell och lokal nivå – hur fungerar processerna i Sverige och i Västerbotten?

På plats fanns bland annat kommuner, politiker och andra beslutsfattare, byggbolag, fastighetsutvecklare och förvaltare, vilka alla bidrog med sina perspektiv i diskussioner och samtal. Gemensamt för talarna var den positiva inställningen till behovet av den gröna omställningen inom branschen. Samtidigt lyftes en stor frustration kring det dilemma vi står inför just nu; lågkonjunktur och bostadsbrist.

På stadsplaneringsnivå lyftes den återkommande frustrationen kring långa detaljplaneprocesser. Samtalen mynnade sammantaget ut i samverkan – vi behöver utveckla våra samarbeten och kravspecifikationer både på våra samarbetspartners och den egna organisationen.

När det gäller den gröna omställningen ur ett stadsbyggnadsperspektiv behövs ett transformativt cirkulärt stadsbyggande, hela vägen från tidigt till sena skeden. Man lyfter att politiken behöver komma med styrdokument som prioriterar frågan redan från start – vi behöver tänka rätt från början. Vi på ETTELVA fick på plats förutsättningar att prata med kommuner och politiker om vår idéskrift för återbruk tidiga skeden. Ett dokument framtaget med målsättningen att möjliggöra och underlätta återbruk i planeringens tidiga skeden, vilket vi ser som en nyckel för en storskalig omställning till en cirkulär ekonomi.

Ytterligare ett perspektiv som lyfts är hur LOU skulle kunna användas för att främja den gröna omställningen. Genom att se LOU som en verksamhetsutvecklingsprocess istället för en upphandlingsprocess kan man nyttja LOU som ett styrdokument för hållbart byggande.

Åsa Lindell, projektledare klimatomställning Byggföretagen, konstaterar att framstegen är stora på både global, nationell och lokal nivå. Utvecklingen är så stark att det är svårt att hinna med omvärldsbevakningen som behövs för att branschen ska hinna med att utvecklas i samma takt som tekniken/kunskapen egentligen möjliggör, men beskriver transporter och avfall som två av de största utmaningarna. Avfall är en stor energikälla vilket gör att återbruk kommer att bli en allt viktigare parameter att integrera i byggprocessen. Vikten av att bevara det redan byggda och att åtgärda byggda system och miljöer medan tid finns är ytterligare ett arbete som behöver prioriteras.

Karin Degerfeldt, Skellefteå kommun konstaterar;

“Vi måste lära oss att känna oss trygga med osäkerhet”

I en omställning där arbetet kräver att vi gör saker på nya sätt krävs mod för att hitta hållbara vägar framåt. Det går inte alltid att basera sina processer på hur man brukar göra saker utan vi måste våga göra saker på nya, ännu okända sätt. Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige, ser en avsaknad av den positiva berättelsen – vi behöver bli ännu bättre på att sprida de goda exemplen på de utvecklingsprojekt som genomförs. Dagens förhållanden är ett provisorium, inte ett hållbart sätt att fortsätta på, så det vi gör framåt måste ha hållbarhet i fokus.

För att hitta vägar till förändring behövs både FoU-projekt och vidare pilotprojekt för att hitta vägar framåt. Under dagen lyfter Karin Sandberg, senior forskare på RISE, projektet Framtidens design, som vi på ETTELVA arbetat med. Just ett sådant FoU-projekt som nu kräver beställare/piloter för att kunna utvecklas vidare, vilket Karin lyfte under panelsamtalet.

Vi tar med oss många tankeväckande diskussioner och samtal från en givande dag i Skellefteå, där vi framöver fortsätter att fokusera på hur vi kan bidra till den gröna omställningen genom omtanke i en föränderlig värld.