Vackerby trädgårdsstad, gestaltningsprogram

“Målsättningen är att Vackerby trädgårdsstad ska vara en nutida tolkning av den traditionella trädgårdsstaden. De boende i området ska känna hur det ursprungliga odlingslandskapet lever vidare i närområdet och det ska vara möjligt att odla för det egna hushållsbehovet.”

HELENA HULTGREN, Uppdragsansvarig planarkitekt

 

Projektbeskrivning
Intro

Vi utvecklar mark för bostäder, förskola, service och gröna mötesplatser i centrala Gnesta.

Uppdrag

Inom uppdraget för gestaltningsprogram för Vackerby trädgård har vi genomfört studiebesök tillsammans med politiker och tjänstemän samt tagit fram stads- och landskapsanalys, jämställdhetsanalys, strukturplan, illustrationsplan, illustrationer och en volymstudie. I det efterföljande arbetet ingår stöd åt kommunen i samband med markanvisningstävling samt upprättande av detaljplaner.

Bakgrund

Gnestas tätort expanderar norrut. Vackerby trädgårdsstad ska upplevas som en naturlig fortsättning på tätorten och spinna vidare på Gnesta som attraktiv småstad.

Koncept

Stadsbyggnadsprojektet innehåller två delar. I det inledande konceptarbetet har vi utformat ett gestaltningsprogram som utgår från den traditionella trädgårdsstadens värden. I det efterföljande arbetet ger vi detta planstöd.

Arkitektur

Gestaltningsprogrammet anger hur bebyggelse, torg, parker och gaturum i den nya stadsdelen bör utformas för att stämma av överens med grundidén om en hållbar nutida trädgårdsstad.

Fakta
  • Beställare: Gnesta kommun
  • Plats: Vackerby, Gnesta
  • Storlek: Ca 35 hektar/500-600 bostäder
  • År: Gestaltningsprogrammet färdigställdes 2016. Markanvisningstävling och detaljplaner pågår.
Kontaktpersoner
  • Helena Hultgren
  • Ansvarig Stadsbyggnad, Planarkitekt FPR/MSA, Partner
  • 0765-02 03 31