Vackerby trädgårdsstad

“Målsättningen är att Vackerby trädgårdsstad ska vara en nutida tolkning av den traditionella trädgårdsstaden. De boende i området ska känna hur det ursprungliga odlingslandskapet lever vidare i närområdet och det ska vara möjligt att odla för det egna hushållsbehovet.”

HELENA HULTGREN, Uppdragsansvarig planarkitekt

 

Projektbeskrivning

Tillsammans med Gnesta kommun har ETTELVA tagit fram en struktur för Vackerby Trädgårdsstad. Strukturen innehåller 600 bostäder, parker, förskola och centrum och blir Gnesta kommuns nya stora stadsdel. Den nya strukturen ska upplevas som en naturlig fortsättning på Gnesta tätort och spinna vidare på Gnesta som attraktiv småstad.

Inom uppdraget för gestaltningsprogram för Vackerby trädgårdsstad har vi genomfört studiebesök tillsammans med politiker och tjänstemän samt tagit fram stads- och landskapsanalys, jämställdhetsanalys, strukturplan, illustrationsplan, illustrationer och en volymstudie. I det efterföljande arbetet har vi agerat stöd åt kommunen i samband med markanvisningstävling samt upprättande av detaljplaner.

Gestaltningsprogrammet anger hur bebyggelse, torg, parker och gaturum i den nya stadsdelen bör utformas för att stämma överens med grundidén om en hållbar nutida trädgårdsstad. Målet är att skapa en grön och hållbar stadsdel med en blandning av olika typer av bostäder.

Det främsta särdraget i trädgårdsstadens typologi är att byggnaderna placeras relativt nära gatan, med trädgården på den privata baksidan. Trädgården blir så stor som möjligt samtidigt som gaturummet blir stadsmässigt med hus intill gatan. Mellan husen finns ofta staket eller häckar som avgränsar den privata tomten från den gemensamma gatan.

I trädgårdsstaden är små och stora platsbildningar en viktig del av stadsbilden. Man ska också kunna röra sig på olika sätt genom stadsdelen, och vid sidan av gatorna finns ofta möjlighet att röra sig mellan och genom kvarteren på gångvägar. I Vackerby kallar vi detta smitvägar, och ambitionen är att dessa alltid ska kantas av träd och planeringar.

Området har högt grundvatten och stora risker för sättningar i marken. För att lösa detta har bebyggelse och vägar anpassats så att de följer terrängen, för att inga stora markförändringar ska behöva ske. Dagvattnet hanteras till största del i öppna system med diken, regnträdgårdar och dagvattendammar och blir en tillgång i utformningen av området. En viktig fråga är hur området kan knytas till befintlig beyggelse så att kopplingar och rekreationstråk kan ledas igenom området.

Fakta
  • Beställare: Gnesta kommun
  • Plats: Vackerby, Gnesta
  • Storlek: Ca 35 hektar/500-600 bostäder
  • År: Gestaltningsprogrammet färdigställdes 2016. Markanvisningstävling och detaljplaner pågår.
Kontaktpersoner
  • Helena Hultgren
  • Ansvarig Stadsbyggnad, Planarkitekt FPR/MSA, Partner
  • 0765-02 03 31