Heby torg

“En ny plats har skapats i Heby, med den lilla stadens skala. Ett torg som knyter centrumfunktioner på ett nära avstånd från varandra skapar ett  stadsrum att vistas i.”

STEFAN STARE, Uppdragsansvarig planarkitekt

Projektbeskrivning

Intro
Vi utvecklar mark för bostäder i centrala Heby

Uppdrag
Koncept och planhandlingar för samråd

Bakgrund
Heby centrum omvandlas. Flera befintliga verksamheter upplever problem med minskade kundunderlag. Detta skapar behov av förbättrade förutsättningar för handeln i form av fler boende och ändamålsenliga lokaler. Sedan mitten av 1990-talet har inga lägenheter i flerbostadshus tillkommit i Heby tätort. Förhållandet har förändrats och ett behov av lägenheter för framför allt mindre hushåll har uppstått.

Koncept
Stadsbyggnadsprojektet innehåller två delar. I det inledande konceptarbetet har vi utformat en strukturplan och tagit fram en volymstudie utifrån områdets kulturmiljövärden och låga skala. I det efterföljande arbetet ger vi detta planstöd.

Arkitektur
Planen lägger grunden för ny- och tillbyggnad av bostäder, utökning av gruppboende och samlingslokal samt utökad möjlighet för verksamheter i byggnaders bottenplan. Planen syftar även till att ge stöd för ny utformning av offentliga rum med torg, paviljonger och gaturum. För att uppnå syftet behöver gällande strandskydd om 25 m från Arnebobäcken delvis upphävas.

Fakta
  • Beställare: Heby kommun
  • Plats: Heby
  • Affärsområde: Stadsbyggnad
  • År: Färdigställt 2015
Kontaktpersoner
  • Helena Hultgren
  • Ansvarig Stadsbyggnad, Planarkitekt FPR/MSA, Partner
  • 0765-02 03 31