Kv. 2 Strömmingen Norra

“Visionen för Strömmingen Norra bygger på tre styrande begrepp: variation, nydanande och närhet, vilket tillsammans definierar inriktningen för stadsbyggnadsprojektets helhet.”

Linda Fredén, Uppdragsansvarig Arkitekt, ETTELVA

Projektbeskrivning

Vår gestaltning av byggnaderna inom Kv 2 Strömmingen Norra tar avstamp i de ambitiösa gestaltningsambitioner som finns för området och utgör första etappen av de tre kvarter som tillsammans kommer att bilda ett storkvarter med en gemensam gård. Kvarteret befinner sig i skärningspunkten mellan stad och småhusområde vilket ger stadsdelen sin karaktär.

Inom detta kvarter skapar Riksbyggen hyresrätter med varierande storlekar för att bidra och möjliggöra för en social hållbarhet i området. I kvarterets hörnlägen planeras för kommersiella lokaler och lokaler för bostadsändamål för att på så sätt öppna upp och generera extra liv och rörelse dagtid och skapa aktiva bottenvåningar. Den skyddade innergården, en grön oas för de boende, nås via respektive trapphus samt via gränden som länkar samman Järnvägsstråket med Stockholmsvägen. Gränden möjliggör även för tvärgående kopplingar över den inre ge­mensamma gården i stort samt skapar visuella kopplingar genom området och stärker på så sätt orienterbarheten mot Täby stadskärna.

Gångstråket i gränden kantas av regnbäddar med låga buskar och perenner. Regnbädden terrasseras för att fördröja och rena dagvatten men också för att förstärka upplevelsen av porlande vatten vid regn. Växtmaterialet för tankarna till stränder och våtmarker. Gårdens nivåskillnader bidrar till variation i utemiljön för de boende. Tre gemensamma uteplatser trappar sig ned, vilket skapar variation och naturliga avgränsningar mellan rummen. Väl tilltagna planteringar med blommande perenner, buskar och träd ramar in och skapar rumslighet. Här finns det plats för såväl vila som social samvaro och lek. Växterna är valda med omsorg för att locka till sig insekter och fåglar samt för att skapa intressanta blickfång under alla årstider, både inifrån bostäderna och för de som vistas på gården.

Så som detaljplanen tillåter har vi en högre volym, en miniaccent i form av en reslig tegelbyggnad, i hörnet Järnvägsstråket – Mellangatan, samt ett intilliggande högre bostadshus utmed Järnvägsstråket. Mot Stockholmsvägen hålls skalan lägre i form av fyra våningar höga byggnader där den fjärde våningen är en inredd vind, försedd med frontespiser och takkupor för att bidra till önskad stadsgata med lugn variation. Vi har även valt att utforma hörnet StockhoImsvägen – Mellangatan som en miniaccent i form av en lägre tegelbyggnad. Tillsammans binder dessa två tegelbyggnader, placerade i respektive hörn mot Mellangatan samt de omgivande putshusen i samstämmiga ljusa kulörer, samman kvarteret på ett lugnt men ändå varierat sätt.

Vi har valt att gestalta Kv 2, Strömmingen Norra, utifrån “Ett varierat lugn”. Paletten består av en väl sammanhållen färgskala i varma toner från varmvit, beige och varmgrått till inslag av grågröna och brungrå toner. Accentuerad av mörkt och ljust tegel, ek och brunröd granitsten skapar vi ett harmoniskt kvarter som tål att vara både låg- och högmält i balans med varandra.

Fakta
 • Beställare: Riksbyggen
 • Uppdrag: Att rita på kvarteret från tidig skiss, där vi nu har tagit oss fram till förfrågningsunderlag och bygglov.
 • Plats: Täby
 • Storlek: 84 hyresrätter och 3 lokaler med en total BTA om ca. 5 500 kvm
 • År: 2021-pågående
 • Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver
Kontaktpersoner
 • Linda Fredén
 • Ansvarig Kreativ Utveckling, Arkitekt SAR/MSA
 • 073-683 93 83
 • Ulla Larsson
 • Ansvarig Landskap, Landskapsarkitekt LAR/MSA
 • 073-061 12 46