Nälsta hage

“Bebyggelsen förtydligar landskapsrummen och adderar en variation av bostadstyper.”

Linda Saarnak, Uppdragsansvarig arkitekt, ETTELVA

Projektbeskrivning

Vårt vinnande förslag visar hur gammalt och nytt flätas samman genom att stärka befintliga och tillföra nya kvaliteter, skala och strukturer i relation till befintliga markförhållanden, omgivande landskapsrum och bebyggelse.

Med digitalt hemarbete, utlämningshubb och bageri på torget flyttar ABC-stadens värden in i Nälsta. Det lokala torget med soliga sittplatser och träbrygga med vy över bäcken är områdets mötesplats. Här finns service, kommunikationer, här fikar du med en vän, solar på bryggan eller hänger med barnen efter skolan.

I direkt anslutning till torget, där Vinstavägen och Nälsta park korsas, ligger huvudentrén till Nälsta park. Torget flödar vidare ut i parken som blir det rumsliga och sociala navet för området. Men oavsett om du kommer via huvudentrén till Nälsta park eller från något annat håll finns alltid tydliga kopplingar till parken via områdets befintliga och nya gator, gröna smitvägar, cykelstråket, från torget, eller längs träspänger utmed bäcken.

Nälsta bäck spelar huvudrollen i områdets väv av grönblåa stråk, där regnvatten och dagvatten letar sig mot bäck och park. Artrik våtäng, tillfört vatten och grodhotell berikar platsens ekologi. En viktig fokuspunkt är hur Nälsta bäck kan stärka platsens ekosystem, dagvattenhantering och upplevelsevärden. Vi anpassar bäcken för att gynna växt- och djurliv, skapar planterade rännilar som leder och fördröjer dagvatten, samt översvämningsytor som hanterar större regn.

Längs bäcken ligger ett pärlband radhus, kedjehus och parhus mot den befintliga bebyggelsen. Släpp mellan husen förstärker kopplingar mot parken, med promenadstråk och planterade rännilar för dagvatten. Trygghet i parken skapas genom distinktion mellan offentligt och privat. Tvåvåningshusen ligger lägre än bakomliggande hus, som då behåller sina utblickar mot parken.

Miljön närmast Vinstavägen är småskaligt urban, med stadsrum som ramas in av de nya husen. Den nya bebyggelsen förtydligar landskapsrummen och adderar en variation av bostadstyper.

 

Fakta
  • Beställare: JM
  • Uppdrag: Tillsammans med JM har ETTELVA tagit fram förslaget Nälsta hage som ett bidrag till markanvisningstävlingen för Vinsta/Nälstastråket. Uppdraget var att föreslå en projektidé och stadsstruktur för att visa på marknyttjande, funktioner, upplevelsevärden och kvaliteter att ta till vara på för att utveckla området.
  • Bakgrund: Målsättningen är att åstadkomma ett förbättrat samspel mellan områdets bebyggelse, öka nyttjandet av parkstråket samt stärka kopplingen mellan Vällingby, Nälsta och Vinsta. Utöver detta har höga grundvattennivåer, skiftande jorddjup och befintliga ledningsstråk varit vägledande i planarbetet för området.
  • Plats: Nälsta
  • Storlek: 40 st rad-, par- och kedjehus samt tomten där vi föreslår ett aktivitetshus i anslutning till torget.
  • År: 2021
Kontaktpersoner
  • Linda Saarnak
  • VD, Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 076-525 79 31