Tussmötehöjden

“Vårt mål är att skapa modern bostadsarkitektur med en egen karaktär, där ord som hem och här bor människor, skall prägla utformningen.”

Michael Klingemann, Uppdragsansvarig arkitekt, ETTELVA

Projektbeskrivning

Intro

Tussmötehöjden är vårt förslag till markanvisningstävlingen med samma namn i Östberga, söder om Årstafältet som vi tog fram tillsammans med JM.

Uppdrag

Bebyggelsen på Tussmötehöjden är en del av stadsutvecklingen i det prioriterade strategiska sambandet mellan Östberga och Årsta. I uppdraget ingick därför att i enlighet med översiktsplanen och planprogrammet ta fram ett förslag som bidrar till att stärka de offentliga rummen, ökar tryggheten i området samt kopplar samman området bättre med angränsande stadsdelar.

Bakgrund

Bebyggelsen på Tussmötehöjden föreslås som fyra nya punkthus som kompletterar den grupp av tre punkthus som byggdes längs Tussmötevägen under 90-talet. De ansluter och relaterar också i typologi till Gamla Östbergas ursprungliga punkthus på andra sidan Tussmötevägen i anslutning till torget.

Koncept

Med nybyggnation på platsen ska den norra sidans sammanhängande naturmark bevaras, som del i det större ekologiska och rekreativa sambandet. Lek- och utsiktsplatsen är uppskattad och behöver utvecklas och förbättras som allmän samlande målpunkt och attraktion för Östberga med omland. Ny bostadsbebyggelse intill förbättrar tryggheten, bryter isoleringen och ökar nyttjandet av platsen.

Byggnaderna placeras i relation till befintlig bebyggelse och områdets topografi. Ljusa entréer och upplyst omgivning bidrar med trygghet och närvaro i området. Det västra huset innehåller en förskola på 6 avdelningar.  Förskolan integreras med bostadshuset på ett medvetet sätt och förskolegården samutnyttjas som lekplats för de boende på kvällar och helger. Förskolan bidrar med trygghetsskapande och socialt berikande rörelser över dygnet och befolkar platsen och dess omgivande stråk. Utsiktsplatsen i öster rustas upp och förstärks som tydlig allmän plats.

De tre övriga punkthusen inrymmer projektets gemensamma garage för parkering under planterad gård. Gården blir en tydligt avgränsad yta för de boende. Nivåskillnaden nyttjas för att nå två garageplan från angöringsgata.

Arkitektur

Bostadshusens utformning är medvetet enkel och ren. Variation skapas genom att fasaderna i norr och söder kläs med trä, medan fasaderna i öst och väst muras i tegel. Gestaltningen ger intrycket av av en volym i trä som omsluts av ett tegelskal. Balkongräcken med skivmaterial och en regelbunden fönstersättning bidrar till husens tydlighet. Förskolan betonas av ett ståtligt entrétak och lekfullt färglagda färgfält.

Materialvalen är naturnära, i tegel och skivor med faneryta. En foderram i fönster med samma skivmaterial bidrar till husets egna karaktär. Balkongräcken som är både öppna och slutna skapar variation i området liksom olika kulörer på tegelfasaderna. Teglet återkommer i murar vid uteplatser mot gatan. Uteplatserna och de möblerade upplysta entréerna bidrar till livet på gatan och skapar trygghet.

Lägenheternas planlösningar är genomtänkta och väl valda för att komplettera den befintliga bebyggelsen i området och är tillgängliga och effektiva. Den föreslagna volymen redovisar en variation i lägenhetsstorlekar om 2-4 rok för både barnfamiljer, äldre och singelhushåll. Vårt mål är att skapa modern bostadsarkitektur med en egen karaktär, där ord som hem och här bor människor, skall prägla utformningen.

Fakta
  • Beställare: JM
  • Plats: Östberga
  • Storlek: ca. 144 lgh
  • År: 2020
Kontaktpersoner
  • Michael Klingemann
  • Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 070-685 05 61