Förskola Mellansjö-Svartvik

“Öva, pröva och erövra – att byggnaden samspelar med och utmanar barnets nyfikenhet, upptäckarglädje och naturliga lek är grundförutsättningar i förskolans gestaltning . Här finns spännande kryp in, roliga detaljer och flexibla rum där pedagogerna har en god överblick vilket skapar trygghet för både barn och vuxna.”

ERIKA SÖDERSTRÖM, Handläggande Arkitekt

 

Projektbeskrivning

Med stor omsorg om lärmiljö, pedagogisk verksamhet och anpassning till platsen har vi tillsammans med Sveafastigheter tagit fram ett väl gestaltat och innovativt förslag på ny förskola i området Mellansjö/Svartvik i Huddinge. Förslaget nådde i hård konkurrens bland många inlämnade förslag en andraplats i tävlingen och hamnade högt i kategorierna lärmiljö och gestaltning samt bedömdes vara allra bäst när det gällde hållbarhet.

Fokus i tävlingsförslaget Förskolan Solstrålen var att bygga vidare på Huddinges stolta tradition av uppmärksammade innovativa läromiljöer! Med detta som utgångspunkt tog vi fram ett förslag som inte enbart arbetar med många nytänkande lösningar för en lekfull och smart miljö, men som dessutom utformades som en av Sveriges första plusenergiförskolor.

Konceptet ”Öva, pröva och erövra” bygger på en förskola som samspelar med och utmanar barnets nyfikenhet, upptäckarglädje och naturliga lek och är en grundförutsättning i förskolans gestaltning. Här finns spännande kryp in, roliga detaljer och flexibla rum där pedagogerna har en god överblick vilket skapar trygghet för både barn och vuxna.

Vårt fokus på barnens upplevelse kopplar ihop inne- och utemiljön och ger utökade möjligheter till lek och lärande i en pedagogisk oas. Inomhus ger husets utformning med tempererade golv, synliga tekniska lösningar och naturligt ljusinsläpp genom takfönster energi till husets hjärta. Gården som lockar till naturupplevelser under årets alla årstider byggs i naturnära material och blir en plats för lek, upptäckande och naturpedagogik.

Förskolan har ett lekfullt uttryck format efter platsens och programmets förutsättningar. Det veckade taket ger plats för både solpaneler och takfönster samt delar upp huset i tre mindre delar. På entrésidan mot gården vinklas även fasaden vilket skapar naturliga torg i mitten samtidigt som ändarna vänder sig utåt mot gården. På baksidan mot vägen är fasaden slät och en förskjuten tegelvolym håller i och stadgar upp byggnaden. Det ger en uttrycksfull men samtidigt lågmäld byggnad som samspelar med de intilliggande bostadshusen och den natursköna omgivningen.

Fram- och baksidan har samma kontur men accentuerar olika delar och får på så sett olika uttryck. Naturmaterialen, träet från skogen och teglet från jorden, kommer att åldras vackert, visar på miljöns kretslopp och ger fasaden ett vänligt uttryck i en begriplig skala. Färgskalan är lugn med några få accenter.

Invändigt är förskolan utformad som en ”pedagogisk möbel” organiserad kring ett atrium med en trappa och en gradäng.  På det övre planet skapar takets form en varierad sekvens av rumsligheter som väcker nyfikenhet hos både stora och små. De är långsmala, högresta, breda, lugna och dramatiska; ofta allt på en och samma gång. Huset är fyllt av små lurigheter, hyss och hemliga rum samtidigt som dess organisation är enkel och rationell. Förskolan leker med barnen.

Gården består av ett flertal olika material som återkommer på olika platser. Grus, stenmjöl, sand, gräs, bark, flis, asfalt och trä har olika intressanta egenskaper och materialitet. Materialen definierar platser, skapar kontraster och tydliggör riktningar. De inbjuder till lek, är taktila, låter och känns olika. Vissa material är hårda och andra är mjuka och går att flytta och gräva i.

För att uppnå en balans mellan utmaningar och tillgänglighet tar gården fasta i den befintliga förhållandevis plana terrängen. Utmaningar i form av gräskullar och upphöjda plattformar och rutsch blir av naturliga skäl inte lika tillgängliga. Men större delen av övriga aktiviteter kan nås via tillgängliga vägar. Alla kan vara med.

Träden i skogsbrynet är löv och barrträd av olika arter som är typiska för området. Där kan man studera olika löv och barr, se vilka insekter som gillar vilka träd, vilket som blommar tidigast, är störst, vassast, vilket som behåller sina löv längst.

 

 

Fakta
  • Beställare: Sveafastigheter
  • Uppdrag: Utifrån platsens förutsättningar, Sveafastigheters höga hållbarhetsambitioner och utföraren Magneticas pedagogiska verksamhet har vi arbetat fram ett förslag på en plusenergiförskola som bidrar till sin omgivning och där den fysiska miljön förstärker och främjar en nyfiken, hållbar, trygg och pedagogisk förskolemiljö. Gestaltningen av de hållbara lösningarna och dess koppling till pedagogiken och barnens lärande har varit viktigt för såväl byggnadens tekniska lösningar som gårdens utformning med stort fokus på naturpedagogik.
  • Storlek: ca 800 kvm
  • Plats: Mellansjö/Svartvik, Huddinge
  • År: 2020
Kontaktpersoner
  • Yusuf Pektas
  • Arkitekt SAR/MSA, Partner, Certifierad sakkunnig tillgänglighet TIL 2, Kontrollansvarig K
  • 076-803 50 64