Storskogens Vårdhem

“Vilsamma rum och gröna utblickar har varit ledord. Vi har velat undvika långa korridorer och skapa generösa gemensamma utrymmen både inne och ute”

SARA EKLUND, HANDLÄGGANDE ARKITEKT

Projektbeskrivning

Intro

Ambitionen var att i Storskogen skapa en varm och inbjudande stadsdel med tydlig materialitet i jordiga och gröna toner som knyter an till det omkringliggande naturlandskapet.

Uppdrag

På uppdrag av Skanska gjorde vi ett programförslag för deras fastighet i utvecklingsområdet Storskogen, Enköping. Vi ritade ett vårdboende med 6 avdelningar och studerade dess placering, angöring och relation till platsen. Vi skissade även hur en mindre centrumbebyggelse skulle kunna te sig i ett framtida Storskogen och tog fram ett förslag till situationsplan.

Bakgrund

I storskogen i Enköping ska en ny stadsdel ta form. I mötet mellan skog och åkermark kommer ett mindre centrum att förläggas med vårdhem förskola och några butiker. Skogsmarken är kuperad och stiger ordentligt på sina ställen vilket påverkar placeringen av byggnaderna och försvårar angöring och parkeringsmöjligheter. I den här delen av den nya stadsdelen möts den högre stadsmässiga bebyggelsen med den omkringliggande småhusbebyggelsen. Närheten till Enköpings centrum kräver att man planerar för cykeltrafik såväl som biltrafik. För att värna om den befintliga naturen bör gröna kilar skapas.

Koncept

Bostadsgårdarna i detta nya område ges ett fritt uttryck där befintliga tallar sparas i möjlig utsträckning. Till fasaderna används material så som trä och skivmaterial med tydlig materialitet. Sedumtak används i stor utsträckning. För att dra ner på hastigheten och öka intimiteten och människans plats i stadsrummet föreslår vi att entrén till området, centrumkorsningen och torget utförs som ett “shared space” det vill säga med gåfartsgator där cyklar och bilar samsas om utrymmet. I stället för en stor trafikkorsning vill vi skapa en öppen torgyta med mycket träd och grönska. Den tänkta blandningen av olika aktiviteter och boendeformer kommer att bidra till stadsdelens attraktivitet och sociala hållbarhet.

Arkitektur

Det nya äldreboendet ligger alldeles intill centrumbebyggelsen i den nya stadsdelen. Byggnaden är utformad i vinkel och omformar den gemensamma gården och vänder sig mot sol och utsikt. Marken som här är väldigt kuperad medger en suterrängvåning mot väster som vi valt att utnyttja för inlastning, personalutrymmen, bostadsförråd mm. Angöring till varuintag, miljörum etc. sker norr om byggnaden och samutnyttjas för personal- och besöksparkering. Äldreboendet fördelar sig på 6 avdelningar i tre plan med sammanlagt 54 lägenheter. Huvudentrén är placerad mot gatan i byggnadens ytterhörn. Härifrån nås alla avdelningar neutralt via hiss och trappa. Här är också de mer utåtriktade gemensamma verksamheterna förlagda. Avdelningarna är utformade med så lite korridorkänsla som möjligt, där kök, matrum och vardagsrum är centralt placerade. Stora generösa balkonger direkt från vardagsrummen vetter mot trädgården och utsikten i väster. Byggnadens gestalt bygger på enkla former, med uttrycksfulla material i varma toner. Fasaden består av ett cementbaserat skivmaterial i ljusgrå kulör, i olika storlekar och med skarvar i ett lekfullt mönster. De stora fönsterpartierna är utformade med en omfattning av träpanel eller skivor med träfanér. Entrén annonserar sig med generösa glaspartier i fasaden med gavelmotiv i avvikande kulör mot gatan. Taken bryter tvärs byggnaden och bildar ett intressant taklandskap. De är låglutande och täckta med sedum. Mot sydväst i byggnadens innervinkel skapas en trädgård för de boende. Denna gestaltas med terrasser och ramper och får utsikt över den dagvattendamm som planeras straxt väster om boendet. Trädgården ligger i bästa solläge och har stora förutsättningar att både bli artrik och lummig, en ”sinnenas trädgård” för de boende.

Fakta
  • Beställare: Skanska
  • Storlek: Vårdboende om 6 avdelningar, totalt 54 lgh
  • Plats: Enköping
  • År: 2017
Kontaktpersoner
  • Sara Eklund
  • Arkitekt SAR/MSA, Ansvarig Samhällsfastigheter, Kommunikation / Partner
  • 076-502 03 26