Stadsbyggnad

Vi i Stadsbyggnad hjälper kommuner, byggbolag, fastighetsutvecklare och privatpersoner med allt som rör planering och stadsbyggande.

Till oss kan ni vända er när ni har frågor som rör gestaltning såväl som genomförande.

Vi arbetar med visioner för framtida stadsmiljöer lika gärna som med upprättandet av formella detaljplaner. Alla våra planarkitekter har erfarenhet av att arbeta på kommun vilket gör att vi är ett tryggt stöd genom den kommunala planprocessen, från ansökan om planbesked till laga kraft.

Tjänster:

Detaljplaner – detaljplaner, illustrationsplaner, strukturplaner, underlag till planbesked och kunskapsstöd i planprocesser.

Strategiska planer – strukturplaner, översiktsplaner (ÖP), fördjupad översiktsplaner (FÖP), tematiska tillägg och program

Analys – stadsanalyser, social konsekvensanalyser, barnkonsekvensanalyser etc, volymstudier, GIS-analyser, bebyggelseanalyser, stråkanalyser, markinventeringar, sol- och skuggstudier, underlag till planhandlingar och underlag för exploateringskalkyler.

Dialog- och processtöd – projekt- och processledning, dialog, samråd, workshop, juridiskt stöd och planakut

Miljöplanering – samordning av miljöfrågor i projekt, bedömningar, MKB och undersökning av betydande miljöpåverkan

Hållbarhetsstöd – processledning, modeller och metoder för att mäta och öka hållbarheten i bygg- och planeringsprojekt.

Kontaktperson:

Helena Hultgren
Ansvarig Stadsbyggnad, Planarkitekt FPR/MSA
0765-02 03 31
helena.hultgren@ettelva.se