Bäckby

“Vi har lagt stor vikt vid färgsättningen då vi vielat skapa varma och inbjudande kvarter som sätter färg på Bäckby. Det har varit glädjande att höra den fina respons vi fått på färgsättningen nu när husen börjar stå klara.”

Sara Eklund, Uppdragsansvarig Arkitekt, ETTELVA

Projektbeskrivning

400 nya bostäder, ett nytt aktivitetsområde, torg- och parkstråk samt förnyat vägnät byggs i Bäckby centrum i Västerås. Kommunen har tillsammans med byggaktörerna tagit fram en programförklaring om hur de tillsammans ska utveckla Bäckby till en attraktiv och färgstark plats där hela livet vävs samman och inspirerar till goda relationer och bra upplevelser med familj, vänner, grannar, kunder och besökare. Tillsammans med Ikano Bostad har ETTELVA utvecklat två centrala kvarter placerade längs med huvudgatan.

Kvarteren består av fyra huskroppar vardera grupperade i en triangulär form kring trivsamma bostadsgårdar. Volymerna bryts upp och delas in vertikalt genom olika fasadkulörer som ger kvarteren en fin dynamik. Med utgångspunkt i gestaltningsprogrammets färgskala har vi gestaltat två kvarter som skapar en sammanhängande enhet men som får var sin identitet. Balkonger med rundade hörn och pinnräcken i en guldockra ton ger karaktär åt huvudgatan som passerar mellan de båda kvarteren. En repetitiv fönstersättning med enbart två fönstertyper har gett kvarteren en egen prägel. Mot bussgatan är husen högre och har en tydlig stadsmässig skala och mot lokalgatorna och aktivitetsstråket som passerar genom Bäckby är husen lägre.

Lägenheterna spänner från 1 rum och kök till 4 rum och kök för att kunna erbjuda lägenheter till människor i olika skeden i livet. Fokus ligger på yteffektiva lägenheter som ska kunna fungera flexibelt till boende med olika behov. Generöst med cykelplatser och närhet till bussgatan ger goda kommunikationsmöjligheter. Husen har projekterats för miljöbyggnad silver.  

Gårdarnas gestaltning utgår från ett rakt formspråk med inslag av bänkar som delar in gården i mindre rum. Den centrala delen av gården är avsedd för vistelse och lek. Kv 4 finns i mötet mellan gård och gaturum en lekfull och trevlig vistelseyta av marktegel och tegelmurar och planteringar. Förgårdsmarken har försetts med planteringar dit takvattnet leds och infiltreras, på så sätt tas dagvattnet omhand samtidigt som det gör nytta. Den mer privata delen av gården har utformats med hänsyn till både form och funktion med vistelseytan väl avskärmad i mitten av gården.   

Fakta
 • Beställare: IKANO Bostad
 • Plats: Västerås
 • Storlek: 2 kvarter om totalt 225 hyreslägenheter.
 • År: Kv 1 Färdigställt 2022
  Kv 2 planerad inflytt höst 2023
 • Certifiering: Miljöbyggnad Silver
 • Uppdrag: Nyproduktion av två kvarter med hyresrätter. Från skiss till och med bygglovshandlingar samt förfrågningsunderlag. Vi har haft Arkitekt- och landskapsuppdraget.
Kontaktpersoner
 • Sara Eklund
 • Ansvarig Samhällsfastigheter, Arkitekt SAR/MSA, Partner
 • 076-502 03 26