Bäckby

”Den i särklass mest påtagliga förändring till det bättre som jag har upplevt av Västerås stadsutveckling är utan tvekan de nya bostadskvarter på Bäckby som tillkommit i början av 2020-talet.”

Göran Lundberg, f d huvudredaktör i Vestmanlands Läns Tidning

Projektbeskrivning

400 nya bostäder, ett nytt aktivitetsområde, torg- och parkstråk samt förnyat vägnät byggs i Bäckby centrum i Västerås. Kommunen har tillsammans med byggaktörerna tagit fram en programförklaring om hur de tillsammans ska utveckla Bäckby till en attraktiv och färgstark plats där hela livet vävs samman och inspirerar till goda relationer och bra upplevelser med familj, vänner, grannar, kunder och besökare. Tillsammans med Ikano Bostad har ETTELVA utvecklat två centrala kvarter placerade längs med huvudgatan.

Kvarteren består av fyra huskroppar vardera grupperade i en triangulär form kring trivsamma bostadsgårdar. Volymerna bryts upp och delas in vertikalt genom olika fasadkulörer som ger kvarteren en fin dynamik. Med utgångspunkt i gestaltningsprogrammets färgskala har vi gestaltat två kvarter som skapar en sammanhängande enhet men som får var sin identitet. Balkonger med rundade hörn och pinnräcken i en guldockra ton ger karaktär åt huvudgatan som passerar mellan de båda kvarteren. En repetitiv fönstersättning med enbart två fönstertyper har gett kvarteren en egen prägel. Mot bussgatan är husen högre och har en tydlig stadsmässig skala och mot lokalgatorna och aktivitetsstråket som passerar genom Bäckby är husen lägre.

Lägenheterna spänner från 1 rum och kök till 4 rum och kök för att kunna erbjuda lägenheter till människor i olika skeden i livet. Fokus ligger på yteffektiva lägenheter som ska kunna fungera flexibelt till boende med olika behov. Generöst med cykelplatser och närhet till bussgatan ger goda kommunikationsmöjligheter. Husen har projekterats för miljöbyggnad silver.  

Gårdarnas gestaltning utgår från ett rakt formspråk med inslag av bänkar som delar in gården i mindre rum. Den centrala delen av gården är avsedd för vistelse och lek. Kv 4 finns i mötet mellan gård och gaturum en lekfull och trevlig vistelseyta av marktegel och tegelmurar och planteringar. Förgårdsmarken har försetts med planteringar dit takvattnet leds och infiltreras, på så sätt tas dagvattnet omhand samtidigt som det gör nytta. Den mer privata delen av gården har utformats med hänsyn till både form och funktion med vistelseytan väl avskärmad i mitten av gården.   

Göran Lundberg, journalist och tidigare västeråsbo samt f d huvudredaktör i Vestmanlands Läns Tidning beskriver utvecklingen av Bäckby med dessa ord:

”Under mina nästan 40 år som journalist i Västerås har jag sett staden förvandlas. Ofta till det bättre, men tyvärr ibland även till det sämre. Miljonprogrammets Bäckby hörde länge till den senare kategorin. Områdets status och miljö förföll gradvis till en punkt där delar av Bäckby tidvis beskrevs som en no go zone. Västerås stad har under åren prövat många lösningar. Även vi på tidningen försökte bidra genom att öppna en lokalredaktion på Bäckby centrum. Men den i särklass mest påtagliga förändring till det bättre som jag under alla dessa år har upplevt är tillkomsten av de nya bostadskvarter som Ettelva Arkitekter med flera skapade i början av 2020-talet. Att gå på dessa nya gator och se dessa nya byggnader är faktiskt lite som att komma till en bättre värld.”

Fakta
 • Beställare: IKANO Bostad
 • Plats: Västerås
 • Storlek: 2 kvarter om totalt 225 hyreslägenheter.
 • År: Kv 1 Färdigställt 2022
  Kv 2 planerad inflytt höst 2023
 • Certifiering: Miljöbyggnad Silver
 • Uppdrag: Nyproduktion av två kvarter med hyresrätter. Från skiss till och med bygglovshandlingar samt förfrågningsunderlag. Vi har haft Arkitekt- och landskapsuppdraget.
Kontaktpersoner
 • Sara Eklund
 • Arkitekt SAR/MSA, Ansvarig Samhällsfastigheter, Kommunikation / Partner
 • 076-502 03 26