Bostäder vid Surbrunnsvägen

“En central plats som möjliggör bostäder för ett aktivt och hållbart vardagsliv, nära service och kollektiva kommunikationer. Att jobba med Kopparstaden som utvecklar bostäder för en långsiktig förvaltning känns seriöst och lärorikt”

Martin Rydin, Uppdragsansvarig arkitekt, ETTELVA

Projektbeskrivning

Planområdet utgör sista etappen för utvecklingen av Surbrunnshagen från industri till bostäder. Surbrunnshagen är platsen omkring den historiska hälsokällan Surbrunn. Kopparstaden utvecklar marken för nya bostäder där de avser att bygga del av området själva. Bebyggelsen innebär en skalmässig övergång från småhusen i Norslund till flerbostadshusen och större byggnadsvolymer intill regementsområdet. Planområdet avser tre fastigheter som idag används för industri, lager och bilverkstad. Planområdet angränsar till kulturmiljön intill Dalregementet som är reglerad som byggnadsminne.

Planområdet avser tre fastigheter där marken lutar från nordväst till sydöst. Planen är utformad så att dessa fastigheter kan utvecklas över tid av olika aktörer men ändå uppfattas som en sammanhållen bebyggelse. Byggnadernas höjder följer markhöjderna och byggnaderna varieras från 3- 5 våningar med sadeltak. En byggnadsdel mot Surbrunnsvägen i nordväst möjliggörs för 6 våningar. Bebyggelsen föreslås grupperas i tre tydliga kvarter där garage möjliggörs för respektive kvarter under mark. Omkring kvarteren går en kvartersgata som möjliggör tillgänglig angöring, parkering och rundkörning för avfallsfordon.

Högre byggnadsvolymer föreslås placeras nära Surbrunnsvägen och mot omgivande småhus i öster placeras trevåningsvolymer. Hushöjderna har anpassats så att området kan byggas ut med trästomme eller med betongkonstruktion, oavsett val av konstruktion ska våningsantalet hållas mellan 3-6 våningar. Planområdets läge ligger nära service och befintlig kollektivtrafik vilket möjliggör bostäder för hållbara livsstilar. Parkering enligt kommunens parkeringsnorm kommer att finnas i garage under bostadsgårdarna samt några platser som markparkering.

För projektet som vi gör på uppdrag av kopparstaden har vi på ETTELVA deltagit med plankonsulter från stadsbyggnadsteamet, husarkitekter från bostadsteamet och med en kulturmiljöutredning framtagen av Lars Gezelius som är vår arkitekt certifierad för kulturarv. Ett härligt samarbetsprojekt där vi jobbar tillsammans från början till slut. Den 25 april 2022 tog Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Falu kommun beslut om samråd för detaljplanen.

Fakta
  • Beställare: Kopparstaden AB
  • Uppdrag: På uppdrag av Kopparstaden AB har vi tagit fram detaljplanehandlingar och underlag till detaljplan för nya bostäder vid Surbrunnsvägen. Det är en förtätning med cirka 230 bostäder i flerbostadshus centralt i Falun.
  • Plats: Falun
  • Storlek: 230 bostäder grupperade i tre kvarter.
  • År: 2022
Kontaktpersoner
  • Martin Rydin
  • Ansvarig Bostad, Arkitekt MSA, Partner
  • 076-525 79 42