Del av Vagnmakaren 5 m.fl.

Projektbeskrivning

Intro
Studien visar hur området kan bli en välkomnade entré till staden med plats för kontor och mångfunktionella byggnader.

Uppdrag
Markanvändningsstudie inklusive strukturplan och volymstudie.

Bakgrund
Området är beläget ca 400 meter söder om pendeltågsstationen och Södertäljes mest centrala delar. Området ligger mellan Nyköpingsvägen och järnvägen för pendeltågstrafik. I norr avgränsas det av högre bostadshus och i söder av fordonstillverkaren Scanias lokaler.

Utgångspunkten för uppdraget är att Scania behöver nya ytor för kontor medan Södertälje kommunen behöver mer effektiva ytor för parkering. Större delen av området bedöms som olämpligt för bostäder eftersom att det skulle försvåra en eventuell utbyggnad av Scanias verksamheter och för att området är utsatt för tåg- och trafikbuller.

Koncept
Syftet med denna markanvisningsstudie är att beskriva en möj­lig utveckling för ett område med stor potential. Området ligger centralt och utgör entré till stadens centrum både pendeltågresenärer och för de som anländer med bil. Målet är att studien ska ge underlag till en framtida utveckling av området.

Förslaget i korthet:

  • Skapa välgestaltade entréer till Södertälje centrum för förbipasserande. Omvandla Nyköpingsvägen till en trädkantad stadsgata för sänkt hastighet.
  • Uppföra multifunktionella byggnader för effektivt markutnyttjande och liv i området 24/7. Byggnader har entré mot gata och bottenvåningar med publika verksamheter, vilket bidrar till stadslivet och skapar trygghet.
  • Ta tillvara på befintliga byggnaders potential. En byggnad omvandlas till en saluhall och blir en ny mötesplats i området.
Fakta
  • Beställare: Södertälje kommun
  • Plats: Centrala Södertälje
  • Storlek: Ca 10 ha
  • År: 2017
Kontaktpersoner
  • Ilga Lanestedt
  • Samhällsplanerare, planarkitekt
  • 076-188 36 03