Låset 1 m.fl.

“En utveckling i centrala Skogås som bidrar på flera sätt, både genom nya bostäder och med upprustning av allmän plats. Projektet innebär kollektivtrafiknära förtätning med hänsyn till vegetation och terräng. Dialog med skolbarn har gjorts för att fånga upp idéer från barn och unga”

ILGA LANESTEDT, Uppdragsansvarig planarkitekt

Projektbeskrivning

Intro: Förtätning i centrala Skogås

Uppdrag: Att ta fram fullständiga planhandlingar för projektet åt Huddinge kommun

Bakgrund: Området kring Sjötorpsparken i centrala Skogås har inte ändrats sedan området uppfördes under senare delen av 1960-talet. Nya volymer föreslås innehålla bostäder i form av lägenheter och radhus med hyresrätter och bostadsrätter blandat. Området kommer att byggas ut med en ny förskola. I samband med utbyggnaden kommer kommunens mark att rustas, dels med nya funktioner i Sjötorpsparken och dels med nya lokalgator och gång- och cykelvägar i området. Inblandade exploatörer är Akelius, Twara och Huddinge Samhällsfastigheter som tillsammans med ÅWL Arkitekter, Joakim Häggström Arkitektkontor AB och Sundell Arkitekter tagit fram förslagen för respektive fastighet.

Arkitektur: Att förtäta Skogås med bostäder i en upplåtelseform som inte finns sedan tidigare har bedömts viktigt för den sociala sammansättningen i området. Bristen på förskoleplatser har inneburit att ny förskola är en förutsättning för att kunna förtäta platsen med fler bostäder. Ambitionen är att ny bebyggelse ska anpassas till och ta tillvara befintlig terräng och vegetation. En modern arkitektur med stor omsorg till det offentliga rummet kommer att bidra med nya värden i ett område som tidigare planerats med 60-talets ideal och stora markparkeringar.

Analyser: Som underlag till planhandlingarna har ETTELVA tagit fram en barnkonsekvensanalys.

Fakta
  • Storlek: Cirka 250-300 bostäder, förskola för cirka 160 barn och upprustning av Sjötorpsparken
  • Plats: Skogås
  • Kompetensområde: Stadsbyggnad
  • År: 2017-2019
Kontaktpersoner
  • Ilga Lanestedt
  • Samhällsplanerare, planarkitekt
  • 076-188 36 03