Norrberget

”Vinnarförslaget visar en stor variation, där bebyggelsens karaktär och anpassning till Vaxholms förutsättningar vunnit uppskattning från både bedömningsgruppen och Vaxholmsborna.”

Utdrag ur Vaxholms kommuns pressmeddelande

Projektbeskrivning
Intro

Bebyggelsen i vårt förslag för Norrberget är väl anpassad till Vaxholms förutsättningar och knyter an till befintlig bebyggelse och stadskärnans karaktär.

Uppdrag

Tillsammans med Besqab och Södergruppen arkitekter har vi tagit fram det vinnande markanvisningsförslaget för Norrberget i Vaxholm. Projektet omfattar 300 bostäder, varav vi har ritat 150 stycken.

Bakgrund

Vaxholm har växt fram organiskt i samklang med topografin. De befintliga kvarteren i området består vanligtvis av ett lite högre gatuhus och ett lägre gårdshus, oftast inte högre än tre våningar. Många byggnader har vind med takkupor. Husen kännetecknas av en fin detaljering med taksprång, fönsterspröjs och ibland små torn på hörnen. Nyare byggnader har en enklare detaljering och ofta tegel- eller putsfasad. Gatorna kantas av hus med olika höjd och korta fasadlängder vilket ger gatan stor variation. Den tillkommande bebyggelsen vid Norrberget kommer att förstärka Hamngatan som ett av stadens huvudstråk.

Koncept

Vårt förslag I HAMN syftar dels på Vaxholm som skärgårdsstad, men kanske mest på hamn i den överförda betydelsen HEM. Vår vision är att stadsdelen ska kännas som ett hem, att den ska vara en trivsam, integrerad och sömlös del av Vaxholms stadsväv.

För oss innebär detta:
Varierad modern arkitektur med fasader i framför allt trä – en ny vacker årsring till Vaxholm. Essensen av Vaxholm i en modern och hållbar tappning.
Låg bebyggelse i 2-3 våningar plus vind – en skala som ansluter till Vaxholm.
Tydliga intima gaturum med träd och grönskande öppningar in till gårdar.  På strategiska platser vidgas gaturummet och bildar en liten, trivsam mötesplats.
Gröna och solbelysta bostadsgårdar i småskaliga kvarter.
En stadsdel som är inbjudande och trivsam för alla, både för dem som bor här och för dem som passerar.

Arkitektur

Vårt förslag utgår från befintlig stadskaraktär med småskalig bebyggelse. Vår ambition är att skapa en kontinuitet så att Norrberget blir en naturlig komplettering av Vaxholms inre stad och håller därför ner hushöjderna för att ansluta naturligt till befintlig bebyggelse. Planen tar upp de bärande element som den äldre stadskärnan består av idag, d v s smala gator med hus i två till tre våningar. Gaturummen är tydligt
definierade – hus och grönska samspelar och ger en varierad och upplevelserik miljö. De offentliga rummen är tydliga liksom de privata gårdarna som definieras av hus, plank eller staket. De distinkta gränserna gör att all mark används och att många funktioner därför kan samsas på en begränsad yta. Relationen mellan gata, hus och gård är väl avvägd i mått så att alla bostäder och utemiljöer får bra ljusförhållanden och lä – dvs ett gynnsamt mikroklimat.

I stadsdelen finns fem kvarter med samma grundform som varieras efter platsens förutsättningar. Kvarterstypen imiterar äldre kvarter i Vaxholm och består av samman-hållen gatubebyggelse som famnar en södervänd gård.

Gatornas lägen är anpassade till topografin och omgivningen vilket gör att gatorna inte blir spikraka utan knäcker i några punkter. Det ger varierade och intressanta gaturum. Karaktären förstärks ytterligare av att gårdarnas grönska tränger fram i släppen mellan husen. Träd planteras i strategiska punkter längs gatorna, framförallt kring korsningarna.

Bostäderna utformas och byggs för att minst nå kraven för Miljöbyggnad Silver. En målsättning är att skapa en levande och socialt blandad miljö, och förslaget har därför en stor spridning i lägenhetsstorlekar och spänner från en yteffektiv enrummare till ett radhus i tre plan. Omsorg om detaljer såsom fönstersättning, entréer, belysning och rörelsestråk skapar en trygg och säker miljö för boende och förbipasserande. Små informella publika och semipublika mötesplatser främjar umgänge och ger en levande stadsmiljö.

 

Fakta
  • Beställare: Besqab
  • Storlek: 150 lgh
  • Plats: Vaxholm
  • År: Pågående
Kontaktpersoner
  • Linda Saarnak
  • VD, Arkitekt SAR/MSA, Partner
  • 076-525 79 31