Sanduddens skola

Att låta platsens utmanande förutsättningar generera lösningar och nytta har varit en spännande uppgift.

Jenny Larsson, Uppdragsansvarig Landskapsarkitekt, ETTELVA

Projektbeskrivning

När stora grupper barn i olika åldrar ska samsas om ytorna är det viktigt att tänka på att miljön ska kunna erbjuda både trygghet och utmaningar i det sociala samspelet på gården. Varje stadium har sin egen lekzon med ett återkommande torgkoncept och i respektive zon finns lekutrustning som främst riktar sig till den specifika åldersgruppen. Mitt på skolgården finns en gemensam zon som bland annat består av en stor plan gräsyta, en scen och sittplatser. Samtidigt som skolgårdens olika zoner har viss anpassning till barnens åldrar ska gården i praktiken kunna nyttjas av alla barn. Därför finns det inga skarpa gränser eller avdelare mellan zonerna.

Sanduddens nya skola erbjuder undervisning för årskurs F till 9 och har en separat idrottshall. Genom att skolbyggnaderna och idrottshallen ligger på varsin sida av Sanduddsvägen är det viktigt att skapa trygga och tydliga gångvägar mellan byggnaderna samt att tydliggöra vilka delar av den närliggande yttre miljön som tillhör skolgården.

Ett önskemål från verksamheten var att skapa flexibla ytor för olika typer av användning. Därför finns det många ytor på skolgården som både fungerar som lekmiljöer och samlingsplatser för exempelvis utomhusundervisning. Även när det gäller val av utrustningar har den multifunktionella aspekten betraktats. Bollsarger kan användas både för basket, innebandy och som isrink, och många av lekutrustningarna kan även användas som hängytor.

Det som har varit utmanande med projektet var att lyckas utforma en väl fungerande skolgård i kombination med dagvattenhantering och det mikroklimat som bildas på gården. Skolgården ligger i ett gammalt sand- och grustag där omgivande mark till största delen ligger högre än skolgårdens mark. Det betyder att det regn som hamnar på omgivande ytor delvis rinner ner på skolgården och inte kan rinna vidare därifrån. Det har varit en viktig parameter att bära med sig under projekteringsfasen där vi arbetat med att hitta lösningar som gör att byggnader skyddas och att risken för översvämningar på skolgården minskas. Samtidigt har platsens kvaliteter varit till nytta avseende just hanteringen av regn- och dagvatten. Genom att marken består av just sand och andra genomsläppliga material kan vattnet lättare infiltreras i marken.

Utöver att de omgivande sandslänterna gör att vatten rinner ner mot gården så har dessa förutsättningar även inneburit en utmaning gällande klimat och vegetation på gården. I omgivande sandslänt finns dessutom skyddsvärda arter som ska bevaras, naturvärden att beakta i kombination med att utvalda ytor ska bli en del av skolgården och lekmiljön för barnen.

I och med att sandslänterna reflekterar solljus gör det att skolgården blir väldigt het under soliga dagar. Den sandiga marken i kombination med det hårda slitage som barnlek innebär gör att det historiskt sett har varit väldigt svårt att etablera skuggande träd och annan vegetation på skolgården. Vi har därför burit med oss detta under arbetet med gården för att i den nya gårdsmiljön tillskapa skugga genom byggda strukturer och vegetation. Genom plantering av träd som står i biokol, kan de bidra både med skugga (på sikt) samt rening av dagvatten.

För att visuellt knyta ihop och tydliggöra skolgårdens alla utspridda delar är det väsentligt att skapa ett enhetligt återkommande uttryck som även avviker och sticker ut från den omgivande miljön. Ett steg i att uppnå detta är att ge belysningsstolpar en tydligt synlig färg då dessa med sin vertikalitet syns väl på långt håll. Även trappräcken, sopkorgar och vissa bänkar eller detaljer på bänkar får kulörer som synkroniseras både med de intilliggande byggnaderna och med stolparna.

De bärande elementen i gestaltningen har varit att jobba med en blandning av platsens naturligt förekommande material så som trä, sten, grus och vegetation med tillkommande accenter i form av färgade utrustningar.  Stockar och större stenar användas återkommande över hela skolgården. Trästockarna används både med funktionen att avgränsa gården från sandslänten och som sittplatser. Trä återkommer även som material för sittmöbler under träden och som material för läktare och lekutrustningar.

Fakta
  • Beställare: Ekerö Kommun, Byggdialog AB och Kanonaden Entreprenad
  • Uppdrag: Samverkansprojekt mellan Ekerö kommun, Byggdialog AB, Kanonaden Entreprenad, ETTELVA Arkitekter och Tyréns AB. Ett projekt där vi på ETTELVA har haft uppdraget att ta fram ett gemensamt gestaltningsprogram för samtliga delar av skolgården samt arbetat som ansvarig landskapsarkitekt genom projekteringsfasen för bygglov, systemhandling och bygghandling.
  • Plats: Ekerö
  • Storlek: Skolgård för 900 elever, från förskoleklass till årskurs 9.
  • År: 2022-pågående
Kontaktpersoner
  • Jenny Larsson
  • Landskapsarkitekt LAR/MSA
  • 070-553 06 47