Roslags-Näsby

“Stadsdelen blir en nod i den södra delen av Täby regionala stadskärna”

Projektbeskrivning

Intro: Den nya stadsdelen Roslags-Näsby i centrala Täby kommer bli en tajt, modern stadsdel där radhus blandas med flerbostadshus och där torget länkar samman stadsbygden med stationen.

Uppdrag: ETTELVA har deltagit i färdigställandet av detaljplanen för området.

Bakgrund: Kommunen planerar för en ny stadsdel inom den regionala stadskärnan, intill Roslags-Näsby station, med blandade funktioner så som bostäder, handel, service, skola och kontor. De allmänna platserna består av gator, ett torg och en park. Projektet innebär en ny stadsmässig struktur med höga ambitioner om hållbarhet. I samband med antagandet av detaljplanen säljer kommunen marken till 19 olika exploatörer som tillsammans med sina arkitekter varit delaktiga i utvecklingen av området. De medverkande exploatörerna har valts ut efter att de deltagit i en markanvisningstävling.

Arkitektur: Ambitionen om hållbarhet och en väl gestaltat stadsmässig miljö har varit har av stor vikt genom hela projektet. En arkitekttävling genomfördes 2011 för att fastslå bebyggelsestrukturen av området och 2014 genomfördes en markanvisningstävling för att välja ut de deltagande teamen till de olika fastigheterna. De anvisade fastigheterna har medvetet brutits ner till mindre enheter för att ge en variation av olika exploatörer och arkitekter inom området. Till projektet har hållbarhets- och gestaltningsprogram tagits fram. Stort fokus har lagts vid bottenvåningar, utformning av den allmänna platsen och hur dessa möts. Förhoppningen är att få en stadsdel som länkar samman stationen med det befintliga Roslags-Näsby och småhusen som omger de centrala delarna i kommunen.

Fakta
  • Storlek: Cirka 1400 bostäder, kontor, handel, skola, park
  • Plats: Roslags Näsby, Täby kommun
  • Kompetensområde: Stadsbyggnad
  • År: 2017-2018
  • Bilder: Perspektiv White Arkitekter, Flygbild WSP
Kontaktpersoner
  • Helena Hultgren
  • Ansvarig Stadsbyggnad, Planarkitekt FPR/MSA, Partner
  • 0765-02 03 31