Vega Småhus

“Vårt förslag har som målsättning att bidra till såväl social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet samt att bidra till en låg klimatpåverkan och en hälsosam miljö för befintliga och framtida boenden.”

Martin Rydin, Uppdragsansvarig Arkitekt, ETTELVA

Projektbeskrivning

Vårt förslag baseras på en hållbarhetsbedömning enligt vårt omtankesindex där vi analyserat platsen utifrån Haninge kommuns hållbarhetsmål, Gröna Vega och platsens förutsättningar.

Bebyggelsen består av korta radhuslängor i två våningar, med målsättning att samspela med de befintliga villorna i närområdet. Radhusbebyggelsen utgör en ny bostadstypologi för området och bidrar till låg klimatpåverkan, hög energieffektivitet, öppenhet och inbjudande miljö mot kringliggande bebyggelse.

Vid entréerna är fasaderna snedställda för att skapa ett litet indrag vid ytterdörren. Lösningen ger husen karaktär, väderskydd närmast dörren och skapar en privat zon som skiljer av huset mot närmsta granne. Planlösningarna är flexibla och kan anpassas över tid när behoven förändras; rum på övre planet kan växla mellan sovrum, sällskapsyta eller extra förvaring.

Tallarna på platsen har inspirerat till träfasader med relief och struktur med variation, lite som barken på en trädstam, och tillför kvalitet i den nära mänskliga skalan. Husen laseras i två olika varmgråa nyanser som låter kvistarna synas. Dörrar och fönster målas i en skogsgrön ton. Radhusen har genomgående stående slät träpanel, där omväxlande övre eller undre våningsplanet förses med lockpanel ovanpå de släta panelbrädorna. Sadeltaken kläds på båda sidor i mörkgrått takmaterial med solceller.

Ambitionen är att bevara en del av platsens nuvarande karaktär genom att spara de finaste träden, växterna och stenblocken. Bebyggelsen är låg och gårdarna kommer att vara soliga med träd som tillför skugga där det behövs. Mötes- och lekplatser uppmuntrar till utevistelse en stor del av året oavsett ålder. Odling möjliggörs i gemensamma odlingslådor och växter väljs för blomning som gynnar pollinering och bidrar med vackra färger från tidig vår till sen höst.

De privata trädgårdarna och förgårdsmarken runt kvarteret kantas av häck mot gatan som bidrar med gröna upplevelsevärden till omgivningen. Tak på förråd och miljöhus är av sedum vilket bidrar till att fördröja dagvatten. Dagvattnet infiltreras i bevarad naturmark, gräs- och planteringsytor. Takvattnet från radhusen leds ner i stenkistor på den egna tomten och till gräs- eller buskklädda krossdiken. Takvatten från miljöhus samlas i bevattningstunnor till den gemensamma odlingen. En stor del av de hårdgjorda ytorna får genomsläppliga ytskikt.

Fakta
 • Beställare: JM
 • Uppdrag: Tävlingsförslag för nytt småskaligt kvarter i Vega
 • Plats: Vega, Haninge
 • Storlek: 22 st radhus om 120kvm/hus
 • År: 2022-2023
Kontaktpersoner
 • Martin Rydin
 • Ansvarig Bostad, Arkitekt MSA, Partner
 • 076-525 79 42
 • Jenny Larsson
 • Landskapsarkitekt LAR/MSA
 • 070-553 06 47